Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0140/JA, 1 april 2015, beroep
Uitspraakdatum:01-04-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/140/JA

betreft: [klager] datum: 1 april 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.A. Blok, namens

[...], geboren op 26 mei 1996, verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraak van 12 januari 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Hartelborgt te Spijkenisse, waarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde j.j.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. E.A. Blok om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft als tegemoetkoming bepaald dat klager tweemaal een extra recreatiemoment en eenmaal een extra luchtmoment wordt gegeven vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is inmiddels overgeplaatst naar j.j.i. Den Hey-Acker, welke inrichting inmiddels heeft bevestigd dat het niet mogelijk is om extra recreatie- en/of luchtmomenten in te plannen in verband met het
dagprogramma en de personeelstekorten. Indien de uitspraak van de beklagrechter in stand blijft, komt het erop neer dat klager geen tegemoetkoming krijgt. Gezien het leed dat klager heeft ondervonden is dit onredelijk en onbillijk. Hij was niet alleen
uitgesloten van het verblijf op de groep of beperkt in zijn deelname aan gemeenschappelijke activiteiten, maar zijn activiteiten in het algemeen zijn nagenoeg geheel geschrapt. Hij heeft regelmatig en langer dan twee weken niet het reguliere
dagprogramma kunnen draaien. Van de zeven maanden heeft hij tenminste vijf maanden geen regulier dagprogramma gehad.

De directeur heeft het standpunt omtrent de tegemoetkoming als volgt toegelicht.
De inrichting kan zich vinden in de tegemoetkoming. Dat de tegemoetkoming elders zal moeten worden uitgevoerd, doet niets af aan de beslissing van de beklagrechter.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht aannemelijk geworden dat de door de beklagrechter toegekende tegemoetkoming niet zonder meer kan worden gerealiseerd in een andere j.j.i. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal, gelet op de
inhoud en omvang van het beklag en het beroep, een tegemoetkoming vaststellen van € 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J. Calkoen-Nauta, voorzitter, dr. F. Boer en mr. E. Lucas, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris,
op 1 april 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven