Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0263/JB, 30 maart 2015, beroep
Uitspraakdatum:30-03-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/263/JB

Betreft: [klager] datum: 30 maart 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. T. Nieuwburg, namens

[...], geboren op [1994], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 23 januari 2015 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 maart 2015, gehouden in de rechtbank Utrecht, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. J.A. Huibers, en [...], werkzaam als juridisch medewerker bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het verzoek van klager tot overplaatsing naar de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Hartelborgt te Spijkenisse of een j.j.i. in de nabije omgeving van Amsterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 9 mei 2012 veroordeeld tot jeugddetentie voor de duur van twaalf maanden met aftrek en de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd. Hij is op 8
juni 2012 geplaatst in de j.j.i. Rentray. Na verschillende overplaatsingen naar andere j.j.i.’s is hij op 22 april 2013 geplaatst in het PPC te Amsterdam. Op 1 augustus 2013 is hij geplaatst op de individuele traject afdeling (ITA) van j.j.i. Het
Keerpunt te Cadier en Keer. Op 12 juni 2014 heeft klager zich onttrokken aan de p.i.j.-maatregel en is hij diezelfde dag teruggeplaatst naar j.j.i. Het Keerpunt. Op 8 december 2014 heeft klager verzocht te worden overgeplaatst naar de j.j.i. De
Hartelborgt te Spijkenisse of een j.j.i. in de nabije omgeving van Amsterdam. Bij beslissing van 23 januari 2015 heeft de selectiefunctionaris het verzoek afgewezen.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager heeft geen samenwerkingsrelatie met het behandelteam van j.j.i. Het Keerpunt. Er is sprake van een zodanige vertrouwensbreuk dat er geen basis is om de behandeling voort te zetten. De behandeling is volledig gestagneerd. Overplaatsing is
wenselijk en gerechtvaardigd. Voorafgaand aan de plaatsing in j.j.i. Het Keerpunt is klager heel vaak overgeplaatst. Hij heeft in vier j.j.i.’s verbleven. In j.j.i. Het Keerpunt wilde klager er het beste van maken en heeft hij afspraken met de
hoofdbehandelaar gemaakt. De hoofdbehandelaar komt de afspraak niet na dat klager na tien enkel begeleide verloven in aanmerking zou komen voor onbegeleid verlof. Klager moet zelf wel zijn afspraken nakomen. De raadsman heeft vinger aan de pols
gehouden
en per email vragen gesteld over de stand van zaken aan de hoofdbehandelaar. Aangegeven is dat het klager niet gaat om een snelle resocialisatie, maar om een goede en duurzame resocialisatie, waarbij ook transparantie hoort. Klager is inmiddels in
staat
om goed te reflecteren op zijn gedrag. De inrichting heeft echter ook een eigen verantwoordelijkheid, maar geeft steeds wisselende informatie. Gezegd is dat verlof is aangevraagd en vervolgens wordt een week later gezegd dat het verlof niet is
aangevraagd.
De raadsman heeft een gesprek met de inrichting niet zomaar van de hand gewezen. Hij wil eerst op papier antwoord op de vragen die hij aan de hoofdbehandelaar heeft gesteld. Dat is dan een basis voor een gesprek. Hij heeft echter geen reactie meer van
de inrichting gekregen. Er is nu onvoldoende perspectief voor het voeren van een gesprek.
Klager heeft zich onttrokken aan zijn p.i.j.-maatregel omdat het moeilijk was om naar huis te gaan in verband met het verkeer. Hij is bij een vriend gebleven. Het verlof startte om 19.00 uur en hij heeft toen niet de trein gepakt en zich direct
onttrokken aan de p.i.j.-maatregel. Hij heeft dit gedaan omdat zijn hoofdbehandelaar allerlei beloftes had gedaan die ze niet nakwam. Hij werkt niet mee aan therapie tot de p.i.j.-verlengingszitting. A.s. donderdag vindt de zitting plaats. Hij heeft al
bijna zeven maanden geen verlof, maar hij heeft daar niet over geklaagd. Indien de p.i.j.-maagregel verlengd wordt zal hij wel moeten meewerken, maar hij voelt zich in j.j.i. Het Keerpunt niet oké. Hij heeft een paar keer een woordenwisseling gehad.
Hij
heeft niets gehoord over verlenging van de ITA-plaatsing, maar krijgt in de inrichting nooit wat te horen. Klager is altijd bereid om mee te werken, maar de tijd tikt door.

De juridisch medewerker heeft inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Er is sprake geweest van ernstige incidenten. Bij binnenkomst was klager erg wantrouwend tegenover de groepsleiding en wilde hij zelf de regie nemen. Regelmatig nam hij een dreigende houding aan. Vervolgens verliep klagers behandeling in j.j.i.
Het Keerpunt beter tot zijn onttrekking aan de p.i.j.-maatregel. Dat was de kentering voor wat betreft zijn behandeling. Daarna is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen klager en j.j.i. Het Keerpunt. Er moet meer gebeuren in klagers behandeling om te
voorkomen dat klager zich gaat onttrekken. Het kost tijd om de vertrouwensband weer op te bouwen. J.j.i. Het Keerpunt is bereid om verder te gaan met de behandeling van klager. Klager hoort thuis op een ITA. Het is niet in het belang van zijn
behandeling en ontwikkeling om hem thans over te plaatsen.

4. De beoordeling
Uit de stukken en het verhandelde ter zitting blijkt dat er voor klager, die een p.i.j.-maatregel ondergaat en verschillende keren is overgeplaatst, geen behandelmogelijkheden meer werden gezien in een reguliere j.j.i. en dat hij sinds 1 augustus 2013
op de ITA van j.j.i. Het Keerpunt is geplaatst. Na een moeizame start in die inrichting is klager na een periode van begeleid verlof onbegeleid verlof verleend. Klager heeft zich tijdens een onbegeleid verlof aan de p.i.j.-maatregel onttrokken en
derhalve zelf een negatieve kentering in het verloop van zijn behandeling teweeg gebracht.
Uit de door de j.j.i. Het Keerpunt verstrekte informatie volgt dat overplaatsing op dit moment niet in het belang is van klagers behandeling en ontwikkeling en zal bijdragen aan het in stand houden van disfunctionele schema’s. J.j.i. Het Keerpunt ziet,
indien klagers p.i.j.-maatregel wordt verlengd, nieuwe mogelijkheden voor klagers behandeling en klager heeft aangegeven na verlenging van zijn maatregel weer in gesprek te willen gaan met de inrichting. De beroepscommissie stelt vast dat het derhalve
aan klager is om ander, positiever, gedrag te laten zien.

Gelet op het voorgaande kan de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk worden genoemd.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, ing. M. Mulders en prof. dr. P.H. van der Laan, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 30 maart 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven