Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0903/SGB, 23 maart 2015, schorsing
Uitspraakdatum:23-03-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 15/903/SGB

Betreft : [verzoeker] datum: 23 maart 2015

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. H. Weisfelt, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) te Den Haag.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris van 14 januari 2015 tot overplaatsing naar het Penitentiair
Psychiatrisch Centrum (PPC) te Den Haag.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het bezwaarschrift van 15 januari 2015 van de beslissing op het bezwaarschrift van 10 februari 2015, het op 10 februari 2015 tegen de beslissing van de selectiefunctionaris ingediende beroepschrift, alsmede
van de schriftelijke en mondelinge inlichtingen van de selectiefunctionaris van 23 maart 2015.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van een verzoek om schorsing van een beslissing van de selectiefunctionaris slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde
is daarom slechts de vraag of de beslissing van de selectiefunctionaris is genomen in strijd met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de beslissing
van de selectiefunctionaris.

Uit het selectieadvies van het JCvSZ van 14 januari 2015 blijkt dat zij medisch gezien een langer verblijf in het JCvSZ niet geïndiceerd acht en het MDO heeft vervolgens geadviseerd verzoeker over te plaatsen naar een PPC.
Uit het dossier blijkt dat verzoeker op 5 februari 2015 is overgeplaatst naar het PPC te Den Haag. Op 6 februari 2015 is hij weer teruggeplaatst in het JCvSZ.
In de brief van 8 december 2014 van verzoekers behandelend neuroloog wordt gesteld dat verzoeker erg gebaat is bij een revalidatiesetting waarin ook aandacht is voor psycho-somatiek. Uit het dossier is niet gebleken dat de selectiefunctionaris de
medisch adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie om advies heeft gevraagd. De voorzitter overweegt dat het voor de hand had gelegen dat over verzoekers problematiek advies was gevraagd aan de medisch adviseur. Naar het voorlopig oordeel
van de voorzitter zijn er derhalve termen aanwezig voor toewijzing van het verzoek, nu de beslissing van de selectiefunctionaris onvoldoende zorgvuldig is genomen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de selectiefunctionaris.

Aldus gedaan door mr. A. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris op 23 maart 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven