Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0294/GB, 27 maart 2015, beroep
Uitspraakdatum:27-03-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/294/GB

Betreft: [klager] datum: 27 maart 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 januari 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de inrichting voor stelselmatige daders (isd) van de locatie Zoetermeer afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 3 mei 2014 gedetineerd. Ten tijde van het instellen van het beroep verbleef klager op de Leefafdeling 8 van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught, een inrichting voor stelselmatige daders. Klager is inmiddels op 18 februari 2015
overgeplaatst naar de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden (BPG) van de p.i. Vught.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De p.i. Vught heeft een positief advies gegeven over het verzoek van klager om hem over te plaatsen naar de isd van de locatie Zoetermeer. Om deze reden heeft klager ernstige bezwaren tegen de
bestreden beslissing. Klager heeft om overplaatsing verzocht vanwege bezoek technische redenen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Uit de informatie van de p.i. Vught blijkt niet op grond waarvan het verzoek van klager tot overplaatsing ondersteund wordt. Naar de mening van de selectiefunctionaris is de p.i. Vught goed bereikbaar vanuit de randstad. Bezoek technische redenen
bieden
derhalve onvoldoende grond om het verzoek in te willigen.

4. De beoordeling
4.1 Het selectieadvies van 15 januari 2015 is positief met betrekking tot klagers overplaatsing naar de isd van de locatie Zoetermeer, aangezien klager tot de isd-maatregel is veroordeeld door de rechtbank te Rotterdam en uit de regio Rotterdam
komt. De selectiefunctionaris is ten onrechte aan voornoemd advies voorbij gegaan, nu het een positief en onderbouwd advies betreft.

4.2 Echter, inmiddels is klager op 17 februari 2015 geselecteerd voor de BPG van de p.i. Vught, alwaar hij sedert 18 februari 2015 verblijft. Het aanvankelijke positieve advies met betrekking tot de overplaatsing naar de isd van de locatie
Zoetermeer is door de overplaatsing van klager naar de BPG van de p.i. Vught en het daaraan ten grondslag liggende selectieadvies van 13 februari 2015 ingehaald, mede gelet op het feit dat in de locatie Zoetermeer geen BPG aanwezig is. Het beroep zal
derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.J. Stolwerk, leden, in tegenwoordigheid van E.M. Breugem, secretaris, op 27 maart 2015

secretaris voorzitter

Naar boven