Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4669/GA, 19 februari 2015, beroep
Uitspraakdatum:19-02-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Activiteiten  v

Uitspraak

nummer: 14/4669/GA

betreft: [klager] datum: 19 februari 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.M. Penn, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 september 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 4 februari 2015, gehouden in de p.i. Almelo, zijn gehoord klagers raadsman mr. D.M. Penn en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de p.i. Almelo. Tevens was [...], juridisch medewerker van de p.i.
Almelo, ter zitting aanwezig.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat klager op 5 augustus 2014 niet in staat is gesteld om te luchten (212).

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het staat vast dat klager een dag niet heeft gelucht, terwijl hij hier recht op heeft. Het beklag zou daarom gegrond moeten worden verklaard.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het klopt dat klager een dag geen luchtmoment is aangeboden. Klager is hiervoor de volgende dag gecompenseerd.

3. De beoordeling
Vaststaat dat klager op 5 augustus 2014 niet in de gelegenheid is gesteld om te luchten. Gezien het bepaalde in artikel 49, derde lid, van de Pbw, dient het beklag gegrond te worden verklaard. De uitspraak van de beklagrechter zal daarom worden
vernietigd.
Klager is in de gelegenheid gesteld om 6 augustus 2014 één uur extra te luchten. Klager heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De beroepscommissie acht daarom geen termen aanwezig om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen. Zij beslist als
volgt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. G.M. Mohanlal en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 19 februari 2015

secretaris voorzitter

Naar boven