Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4812/GB, 18 maart 2015, beroep
Uitspraakdatum:18-03-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/4812/GB

Betreft: [klager] datum: 18 maart 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 december 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de beroepsgronden van mr. J. Serrarens en de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie Esserheem te Veenhuizen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 27 juni 2011 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard. Op 19 mei 2014 is hij overgeplaatst naar de locatie Norgerhaven te Veenhuizen.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Inmiddels is nagenoeg zeker dat Noorse gedetineerden naar Veenhuizen komen. Ook aan de gedetineerden in de locatie Norgerhaven is reeds door de directie meegedeeld dat zij op korte termijn plaats moeten maken voor Noorse gedetineerden. De belangrijkste
reden voor klagers verzoek is dat hij een vriendin in Oosterwolde heeft. Hij heeft er daarom belang bij om in de omgeving van Veenhuizen te blijven. Verder wil klager daadwerkelijk graag een opleiding tot heftruckchauffeur volgen. Een diploma hiervan
is
ook in 2020 nog bruikbaar. Het is onjuist dat klager heeft afgetekend voor onderwijs in de locatie Norgerhaven. Een opleiding voor het MKB kon klager in de locatie Norgerhaven niet volgen. Klager verblijft meer dan een half jaar in de locatie
Norgerhaven en andere gedetineerden die daarom verzochten zijn wel overgeplaatst naar de locatie Esserheem.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Uit het selectieadvies blijkt dat klager recent heeft afgetekend voor het volgen van onderwijs. De mededeling dat klager in verband met het onderwijs overgeplaatst wil worden is dan ook geen sterk verhaal. Bovendien valt de einddatum in het jaar 2020
en
is het erg vroeg om aan een opleiding heftruckchauffeur te beginnen. Zonder een vervolgopleiding is dat certificaat maar beperkt geldig. Overigens, formeel is weliswaar aangekondigd dat het een en ander wordt onderzocht, maar er is geen zekerheid dat
Noorse gedetineerden naar Nederland komen. Met betrekking tot het bezoek wordt op geen enkele wijze onderbouwd dat het bezoek uit de omgeving van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen komt. Klager verblijft relatief kort in de locatie Norgerhaven.
Gezien
de lange duur van de detentie is een overplaatsing niet aan de orde.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2. genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de
selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat, gelet op de over klagers gedrag verstrekte gegevens en motivatie, er geen reden is om het overplaatsingsverzoek te honoreren. Zo blijkt uit het selectieadvies van 10 december 2014 dat
klager op 8 juli 2014 op het rooster voor rekenles is geplaatst, maar hiervan op 28 oktober 2014 is verwijderd omdat hij niet kwam opdagen. Tevens kon klager in week 47 van 2014 proeftesten maken voor het VMBO. De beroepscommissie gaat ervan uit dat de
selectiefunctionaris, wanneer klager in verband met de komst van Noorse gedetineerden uit Norgerhaven dient te worden weggeplaatst, rekening zal houden met het feit dat klagers vriendin in Oosterwolde woonachtig is. Zij zal het beroep ongegrond
verklaren.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op

secretaris voorzitter

Naar boven