Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4147/GA, 17 maart 2015, beroep
Uitspraakdatum:17-03-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/4147/GA

betreft: [klager] datum: 17 maart 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 oktober 2014 van de beklagcommissie bij de locatie Hoogvliet, voor zover daartegen beroep is ingesteld,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Hoogvliet in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering klager over te plaatsen naar een andere cel.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Voor wat betreft de problemen met het luchtrooster heeft de directeur niet alles gedaan wat zij kon en moest doen. Klager heeft te lang in een niet goed
functionerende cel verbleven. Hij heeft tot vijf keer toe om een andere cel gevraagd en dat is alle keren afgewezen door het afdelingshoofd, terwijl er wel cellen vrij waren. Op enig moment heeft klager geweigerd om nog langer zijn cel te betreden.
Daarop moest hij naar de isoleercel, waar hij in hongerstaking is gegaan. Toen kon het probleem ineens wel opgelost worden.

De directeur heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager heeft vanaf 16 mei 2014 klachten geuit omtrent de ventilatie in zijn cel. Door de directeur is in de reactie op het beklag aangevoerd dat klagers klacht betreffende het luchtrooster door de Technische Dienst is afgehandeld op 2 juni 2014 en dat
per 14 augustus 2014 gestart is met het schoonmaken van alle roosters. De beklagcommissie heeft klagers beklag, dat in dit beroep verder niet aan de orde is, ook gegrond verklaard. Vanwege de problemen met het luchtrooster heeft klager in de periode
gelegen tussen 16 mei 2014 en 14 augustus 2014 meermalen verzocht om overplaatsing naar een andere cel.
Anders dan de beklagcommissie heeft geoordeeld, overweegt de beroepscommissie dat uit de onderliggende stukken voldoende blijkt dat in de betreffende periode wel aanleiding was klager - tijdelijk - over te plaatsen naar een andere cel.

De beroepscommissie zal het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren. Nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden, zal de
beroepscommissie aan klager een tegemoetkoming toekennen. Zij zal de hoogte van die tegemoetkoming naar redelijkheid en billijkheid vaststellen op € 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 17 maart 2015

secretaris voorzitter

Naar boven