Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4142/GA, 16 maart 2015, beroep
Uitspraakdatum:16-03-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/4142/GA

betreft: [klager] datum: 16 maart 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.E. Menick, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 31 oktober 2014 van de beklagcommissie bij de locatie Esserheem, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Esserheem in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 75,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de vermissing van klagers telefoon.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is aangevoerd dat de tegemoetkoming te gering is. Voor vervanging van de vermiste telefoon moet minimaal € 249,= worden betaald.

De directeur heeft aangevoerd dat de toegekende compensatie niet is bedoeld als schadevergoeding. Verwezen is naar de uitspraken van de beroepscommissie, nummers 03/2225/GA en 14/3480/GA.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt voorop dat een tegemoetkoming is bedoeld voor het door klager ondervonden ongemak. In geval er sprake is van schade en indien die schade eenvoudig is te begroten, is er aanleiding schadevergoedingsaspecten te betrekken bij de
bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming. In dit geval is de omvang van de schade niet eenvoudig vast te stellen. Hetgeen door klager is gesteld wordt niet onderbouwd door een aankoopbon. De beroepscommissie zal derhalve geen
schadevergoedingsaspecten betrekken bij het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming. De beroepscommissie merkt daarbij op dat voor het verkrijgen van een schadevergoeding voor klager andere wegen openstaan. De beroepscommissie kan zich derhalve
verenigen met de door de beklagcommissie toegekende tegemoetkoming van € 75,=. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 16 maart 2015

secretaris voorzitter

Naar boven