Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4825/GB, 16 maart 2015, beroep
Uitspraakdatum:16-03-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/4825/GB

Betreft: [klager] datum: 16 maart 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 december 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Esserheem te Veenhuizen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 25 mei 2012 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil naar Esserheem worden overgeplaatst omdat hij na een verblijf van bijna een jaar in Norgerhaven toe is aan een nieuwe omgeving en hij in Esserheem de opleiding tot lasser of heftruckchauffeur wil volgen. Het is niet zeker dat klager aan
België wordt uitgeleverd. Klagers hoger beroepszaak over de uitlevering wordt behandeld tijdens een zitting in februari of maart 2015 en zijn medeverdachten zijn al vrijgesproken. Klager stelt zich in het Engels goed te kunnen uitdrukken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is onvoldoende de Nederlandse taal machtig om deel te kunnen nemen aan de opleiding tot lasser of heftruckchauffeur. De cursus wordt in het Nederlands gegeven met Nederlands cursusmateriaal. Gelet op het verzoek tot uitlevering is het nog maar
de
vraag of klager inderdaad de mogelijkheid krijgt om zich na zijn detentie in Nederland te vestigen. Klager heeft onvoldoende gemotiveerd waarom hij toe is aan een nieuwe omgeving en overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Esserheem is daarom
niet aan de orde.

4. De beoordeling
Klager wil naar de gevangenis van de locatie Esserheem worden overgeplaatst om een opleiding naar keuze te kunnen volgen. Uit de overgelegde stukken blijkt dat dat

niet mogelijk is nu klager de Nederlandse taal niet voldoende machtig is. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan dan ook, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of
onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.J. Stolwerk, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 16 maart 2015

secretaris voorzitter

Naar boven