Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0352/GB, 11 maart 2015, beroep
Uitspraakdatum:11-03-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/352/GB

Betreft: [klager] datum: 11 maart 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.G.E. Koumans, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 februari 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de locatie Sittard ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager was sedert 7 oktober 2010 gedetineerd. Hij verbleef laatstelijk in het expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen te Horn (CIRO). Voordien was hij gedetineerd in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ). Op 20 januari 2015 is
hij geselecteerd voor plaatsing in de gevangenis van de locatie Sittard. Deze plaatsing is nog niet gerealiseerd.

2.2. Bij uitspraak van 10 februari 2015, met nummer 15/351/SGB, van de voorzitter van de beroepscommissie is de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris van 20 januari 2015, strekkende tot verzoekers plaatsing in de gevangenis
van de locatie Sittard, met onmiddellijke ingang geschorst tot het moment dat de beroepscommissie uitspraak heeft gedaan op het onderliggende beroepschrift.

3. De ontvankelijkheid
De beroepscommissie heeft kennisgenomen van de beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 februari 2015, inhoudende de verlening aan klager van een strafonderbreking voor de duur van negentig dagen, teneinde een
longrevalidatietraject te volgen bij het CIRO te Horn.

Voor het einde van die strafonderbreking zal door de medisch adviseur onderzoek worden gedaan naar klagers detentie(on)geschiktheid. De selectiefunctionaris heeft in een reactie aan de beroepscommissie desgevraagd aangegeven dat het onwaarschijnlijk
lijkt dat klager in een reguliere inrichting kan worden geplaatst, omdat de luchtzuiveringsapparatuur, die klager nodig heeft, niet verplaatsbaar is. Na ommekomst van de strafonderbreking zal een nieuwe plaatsingsbeslissing worden genomen welke volgens
de selectiefunctionaris ongetwijfeld niet zal inhouden dat verzoeker in de locatie Sittard zal worden geplaatst.
Nu klagers detentie door de strafonderbreking is onderbroken en hij na afloop daarvan niet meer in de locatie Sittard zal worden geplaatst heeft klager thans geen belang meer bij een beslissing op het hier voorliggende beroep. Klager zal daarom
niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 11 maart 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven