Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0159/GB, 5 maart 2015, beroep
Uitspraakdatum:05-03-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/159/GB

Betreft: [klager] datum: 5 maart 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. N. Swart, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 januari 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de (voorgenomen) beslissing hem over te plaatsen naar de i.s.d.-afdeling van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 9 augustus 2012 gedetineerd. Hij verbleef sinds 23 juni 2014 in de kliniek Weerlanden van Palier in Den Haag (hierna: de kliniek). Op 15 december 2014 heeft klager zich aan de tenuitvoerlegging van de i.s.d.-maatregel onttrokken.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Aanvankelijk werd aangegeven dat er geen sprake was van een selectiebeslissing maar van een onttrekking. Op het moment van de onttrekking was de selectiebeslissing tot terugplaatsing echter al genomen. Nadien werd alsnog een ontvangstbevestiging van
het
bezwaarschrift gezonden en voordat de raadsvrouw de gelegenheid had de onderliggende stukken op te vragen en het bezwaar toe te lichten is er op het bezwaar beslist.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Er is alleen een beslissing tot time-out genomen op 27 november 2014 met als ingangsdatum 26 november 2014. Er is daarna geen verzoek tot definitieve terugplaatsing ingediend en ook geen beslissing tot een definitieve terugplaatsing genomen. Na de
time-out is klager op 4 december 2014 teruggeplaatst in de kliniek.
Na verschillende incidenten heeft de kliniek op 15 december 2014 contact gezocht met de p.i. Vught, met de bedoeling klager terug te plaatsen omdat de kliniek geen mogelijkheden tot verdere behandeling zag.
Op 15 december 2014 heeft klager zich aan de maatregel onttrokken. Op 18 december 2014 is klager aangehouden en als arrestant geplaatst in de p.i. Vught.

4. De beoordeling
Uit de stukken en uit hetgeen de selectiefunctionaris onder 3.2 heeft weergegeven valt af te leiden dat, hoewel er mogelijk van een voornemen tot een verzoek tot terugplaatsing sprake is geweest, er, mede als gevolg van klagers onttrekking aan de
maatregel, geen feitelijke selectiebeslissing of plaatsingsbeslissing is.
Daarbij komt dat, zo er al een voor bezwaar vatbare beslissing was geweest, klager door zijn onttrekking geen belang meer zou hebben bij de behandeling daarvan.
Klager had gelet hierop niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in zijn bezwaar.
Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.

5. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de bestreden beslissing en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het bezwaar.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 5 maart 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven