Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3905/JA, 27 februari 2015, beroep
Uitspraakdatum:27-02-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/3905/JA

betreft: [klager] datum: 27 februari 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj)) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.A. Holleeder, namens

[...], geboren op 28 april 1996, verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraak van 14 oktober 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Den Hey-Acker te Breda, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde j.j.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. A.A. Holleeder om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft als tegemoetkoming bepaald dat voor de collectie van de bibliotheek tien nieuwe films in de j.j.i. worden aangeschaft vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het gedurende drie weken geen gebruik kunnen maken
van de bibliotheek in verband met vakantie van de bibliotheekmedewerker, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is niet van toepassing op klager omdat hij niet meer in de inrichting verblijft. Hij verblijft momenteel in de locatie Eikenstein te Zeist.

De directeur heeft het standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming, nu klager op 30 september 2014, vóór het jongerenberaad en de uitspraak van de beklagcommissie, is overgeplaatst en niet meer in de inrichting verblijft en er geen baat bij
heeft dat de inrichting ter compensatie tien nieuwe films heeft aangeschaft voor de collectie van de bibliotheek.
Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een tegemoetkoming vaststellen van € 15,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 15,=.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J. Calkoen-Nauta, voorzitter, dr. F. Boer en mr. E. Lucas, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris,
op 27 februari 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven