Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4130/STA (beslissing op wrakingsverzoek), 10 november 0114, schorsing
Uitspraakdatum:10-11-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 14/4130/STA (beslissing op wrakingsverzoek)

Betreft : [klager] datum: 10 november 2014

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de Pompestichting te Nijmegen, verder de inrichting te noemen.

Verzoeker heeft in zijn verzoekschrift verzocht om wraking van de schorsingsvoorzitter, mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, die op eerdere schorsingsverzoeken van verzoeker heeft beslist. Bij brief van
6 november 2014 – die is gefaxt naar de inrichting – is verzoeker in de gelegenheid gesteld binnen een dag zijn wrakingsverzoek nader toe te lichten. De inrichting is verzocht verzoekers reactie te faxen naar het secretariaat van de Raad, opdat zijn
reactie tijdig door de Raad wordt ontvangen. Een nadere toelichting van verzoeker op het wrakingsverzoek is niet (binnen de gestelde termijn) op het secretariaat van de Raad ontvangen.

1. Beoordeling van het wrakingsverzoek
Artikel 1 van de ‘Wrakingsregeling RSJ’ (onderdeel van het ‘Procesreglement Rechtspraak’) luidt – voor zover hier van belang – als volgt: “Op verzoek van de klager of de directeur kan, in elke fase van de procedure, de schorsingsrechter die het
desbetreffende schorsingsverzoek behandelt [...] worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de onpartijdigheid schade zou kunnen
leiden.”
Door verzoeker, die geen gebruik heeft gemaakt van de hem geboden gelegenheid zijn wrakingsverzoek nader te onderbouwen, zijn geen feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 1 van de wrakingsregeling aangevoerd. Evenmin is gebleken dat sprake is
van dergelijke feiten en omstandigheden. Het verzoek om wraking zal derhalve reeds om deze reden(en) worden afgewezen.

Het vorenstaande betekent dat mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester inhoudelijk op het schorsingsverzoek van verzoeker zal beslissen

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek om wraking af.

Aldus gegeven door mr. N. Jörg, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 10 november 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven