Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3985/GA, 3 maart 2015, beroep
Uitspraakdatum:03-03-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/3985/GA

betreft: [klager] datum: 3 maart 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel,

gericht tegen een uitspraak van 20 oktober 2014 van de beklagcommissie bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 februari 2015, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, is [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Amsterdam Over-Amstel, gehoord.
Omdat van klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, geen woon- of verblijfplaats bekend is, kon hij niet voor de zitting worden opgeroepen en is hij ook niet verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de slechte beeldkwaliteit van de tv.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en bepaald dat aan klager een bedrag van € 9,= wordt teruggestort op zijn rekening op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
Namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft naar aanleiding van een eerder ingediende klacht bestaande uit twee onderdelen (over de tv en over een jas) een tegemoetkoming toegekend gekregen voor beide onderdelen. Hij heeft daarop zijn klacht ingetrokken. Op het formulier van de
intrekking staat duidelijk dat het gaat om zowel de klacht inzake de jas als inzake de tv. Tijdens de zitting van de beklagcommissie bleek dat de beklagcommissie de ingetrokken klacht inzake de tv alsnog behandelde. De kwaliteit van de tv op klagers
cel is overigens niet anders dan de kwaliteit op andere cellen.
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Uit de stukken en het verhandelde ter zitting kan worden vastgesteld dat de directie na onderzoek heeft erkend dat klager met betrekking tot de slechte beeldkwaliteit van de tv geen verwijt treft. Aan hem is, mede als tegemoetkoming voor een
beschadiging aan zijn jas, op 6 augustus 2014 € 70,= tegemoetkoming aangeboden. Dit bedrag is overgemaakt en op dezelfde dag heeft klager zijn beide beklagen, zowel inzake de jas als de tv, ingetrokken.
Op 10 augustus 2014 heeft klager aan de beklagcommissie laten weten dat hij zijn klacht inzake de tv niet wil intrekken in verband met de slechte beeldkwaliteit. De beklagcommissie heeft gelet hierop de oorspronkelijke klacht inzake de tv alsnog
behandeld en klager in het gelijk gesteld, waarbij een compensatie is toegekend.

De door klager ingediende klacht inzake de beeldkwaliteit van zijn tv is afgedaan door een schikking waarbij klager is gecompenseerd. Klager heeft daarop zijn beklag ingetrokken.
Er is geen aanleiding aan te nemen dat er redenen zijn geweest die hebben gemaakt dat klagers ingetrokken klacht weer zou herleven. Voor zover klager klachten had over de beeldkwaliteit van de tv na 6 augustus 2014 had dit moeten worden aangemerkt als
een nieuwe klacht, waarop de directeur had kunnen reageren.

Gelet hierop had klager had niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in zijn klacht.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.M. van der Bas, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 3 maart 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven