Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4019/GM, 25 februari 2015, beroep
Uitspraakdatum:25-02-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/4019/GM

betreft: [klager] datum: 25 februari 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Zuyderbos te Heerhugowaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 13 oktober 2014 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 januari 2014, gehouden in de p.i. De Schie te Rotterdam, is klager gehoord. De inrichtingsarts verbonden aan de p.i. Zuyderbos is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 17 september 2014, betreft het niet verstrekken van stevia zoetjes en vochtige doekjes.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht. Klager heeft diabetes en wil stevia zoetstof gebruiken. De medische dienst wil dit echter niet verstrekken. Ook mag klager geen natte doekjes invoeren voor het reinigen na toiletbezoek. De directeur wil
deze niet aanschaffen; invoeren mag ook niet. Klager had in de vorige inrichting wel de beschikking hierover. Klager mag nooit meer toiletpapier gebruiken. Nu heeft hij iedere dag bloed op het toiletpapier.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen. Klager heeft verzocht om zoetjes en natte doeken voor te schrijven in verband met zijn diabetes en ter verschoning van het anogenitaal gebied. Het gebruik van steviazoetjes in niet noodzakelijk
voor de behandeling van suikerziekte. Ook in de NHG-standaard wordt het gebruik van zoetstoffen niet genoemd. Derhalve is er geen taak voor de medische dienst om een beslissing te nemen over het invoeren van dergelijke stoffen. De medische dienst heeft
hierin alleen een adviserende rol.
Klager heeft in het verleden last gehad van fissuri ani. Hij maakt het anogenitaal gebied schoon met natte doekjes. Fissuri ani wordt niet behandeld met natte doekjes en ook niet uit voorzorg verstrekt. Klager is uitgelegd dat de medische dienst hierin
geen rol heeft.

3. De beoordeling
Het medisch beklagrecht van hoofdstuk 7 van de Pm heeft betrekking op het medisch handelen van de inrichtingsarts, de verpleegkundige dan wel andere hulpverleners die door de inrichtingsarts bij de zorg aan gedetineerden zijn betrokken. Gelet op
artikel
28, tweede lid, van de Pm wordt onder medisch handelen verstaan: enig handelen in het kader van of nalaten in strijd met de zorg die vorenbedoelde personen in die hoedanigheid behoren te betrachten ten opzichte van de gedetineerde, met betrekking tot
wiens gezondheidstoestand zij bijstand verlenen of hun bijstand is ingeroepen, dan wel enig ander handelen of nalaten in die hoedanigheid in strijd met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg.
De beroepscommissie is van oordeel dat het voorschrijven van stevia zoetjes en natte doekjes geen medisch handelen betreft. Klager kan derhalve niet in zijn klacht worden ontvangen. De beroepscommissie begrijpt uit de toelichting van klager dat de
directeur weigert toestemming te verlenen voor het invoeren van bedoelde producten. De beroepscommissie geeft klager in overweging hierover contact op te nemen met de maandcommissaris van de commissie van toezicht.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.B. de Pauw Gerlings-Döhrn, voorzitter, dr. Ing. C.J. Ruissen en drs. R. Vogelenzang, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 25 februari 2015

secretaris voorzitter

Naar boven