Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4308/GB, 10 februari 2015, beroep
Uitspraakdatum:10-02-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/4308/GB

Betreft: [klager] datum: 10 februari 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.P.A. van Schaik, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 november 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie Roermond afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 30 juli 2012 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard. Op 17 februari 2014 is hij op eigen verzoek overgeplaatst naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft verzocht om overplaatsing naar het zuiden van het land. Voor klagers partner die in Culemborg woont, is dit in het kader van bezoek beter te bereizen. Het scheelt heen en weer circa 120 kilometers. Gelet op de aard en de omvang van de
zaak
waarvoor klager is veroordeeld, wil/kan hij niet verblijven in het westen van het land. Een eerder verblijf in de locatie Zuyder Bos heeft tot problemen geleid, ten gevolge waarvan klager is overgeplaatst naar de p.i. Leeuwarden. De laatste
overplaatsing had niets te maken met bezoektechnische redenen. Klager heeft destijds aangegeven dat hij het liefst naar de locatie Roermond zou worden overgeplaatst vanwege het bezoek. Echter, klager werd overgeplaatst naar de p.i. Leeuwarden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft op 3 februari 2014 wel degelijk verzocht om overgeplaatst te worden naar de p.i. Leeuwarden, vanwege de reisafstand van familie en kennissen. Hiervoor wordt verwezen naar de motivatiebrief van klager. Het is onjuist dat klager destijds
heeft aangegeven naar de locatie Roermond overgeplaatst te willen worden. Klager heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij in Roermond meer bezoek zal ontvangen dan hij op dit moment doet. Het is niet duidelijk of klager met ‘de partner’ zijn
vriendin (met dochter) bedoelt, van wie klager momenteel bezoek ontvangt. Klager heeft destijds verzocht om overplaatsing om bezoek te ontvangen van zijn vriendin.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Uit de motivatiebrief van 1 januari 2014 blijkt dat
klager reeds eerder heeft verzocht om overplaatsing naar de p.i. Leeuwarden, zodat hij makkelijker bezoek kan ontvangen. Dit verzoek is ingewilligd. Nu klager reeds is overgeplaatst naar een inrichting van zijn voorkeur voor bezoek en nu uit het
selectieadvies van 7 november 2014 blijkt dat klager bezoekt ontvangt, is hetgeen namens klager is aangevoerd over de bezoekmogelijkheden onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op

secretaris voorzitter

Naar boven