Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4105/GB, 5 februari 2015, beroep
Uitspraakdatum:05-02-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/4105/GB

Betreft: [klager] datum: 5 februari 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 oktober 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Sittard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 6 juni 2012, onderbroken door een schorsing van 8 juni tot 30 oktober 2012, gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie Roermond.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klagers eerste vriendin woonde in Heerlen. Klagers tweede vriendin is naar Roermond verhuisd. De relatie met klagers tweede vriendin is voorbij en klager heeft nu weer een relatie met zijn eerste vriendin. Als klager had geweten dat het zo zou lopen
dan
had hij in de locatie Sittard willen blijven. Dat klager na detentie in Eindhoven gaat wonen heeft niets met zijn verzoek tot overplaatsing te maken. Klagers vriendin kan de afstand niet rijden vanwege haar evenwichtsstoornis en haar financiële
situatie.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
In april 2014 is klager op eigen verzoek overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Roermond vanuit de gevangenis van de locatie Sittard. Nu wil hij terug naar de locatie Sittard omdat zijn huidige vriendin de reis niet kan overbruggen wegens
medische problemen. Uit de stukken blijkt dat klager wekelijks bezoek krijgt van familie en zijn vriendin. Er zijn geen medische gegevens overgelegd waaruit zou blijken dat klagers vriendin niet tot reizen in staat is. Bezoekproblemen zijn inherent aan
het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Er is in klagers geval geen sprake van een bijzondere omstandigheid. De reisafstand tussen Roermond en Sittard is alleszins redelijk te noemen.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol,
voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.AG. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 5 februari 2015

secretaris voorzitter

Naar boven