Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1033/GA, 13 september 2002, beroep
Uitspraakdatum:13-09-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1033/GA

betreft: [klager] datum: 13 september 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 27 mei 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie De IJssel te Krimpen aan den IJssel,

gericht tegen een uitspraak d.d. 21 mei 2002 van de beklagcommissie bij de voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 augustus 2002, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam te Amsterdam, zijn gehoord de heer drs. [...], algemeen directeur bij de locatie De IJssel te Krimpen aan den IJssel, ende heer drs. [...], unit-directeur bij de voornoemde locatie.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt. De beroepscommissie heeft kennisgenomen van de inhoud van een fax van klagers raadsvrouw, mr. J. Serrarens, d.d. 20 augustus 2002,waarin zij onder andere te kennen geeft verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het ontbreken van een bedienkraan voor de verwarming op klagers cel.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Met de bouw van de locatie De IJssel is gestart in 1994. Gezien de overgangsbepalingen bij de Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen hoeft de locatie De IJssel aan bepaalde artikelen van die Regeling, waaronderartikel 6, eerste lid, nog niet te voldoen. Daarbij kan bovendien worden opgemerkt dat de vraag of iedere gedetineerde een voor hem direct toegankelijke bedienkraan voor de verwarming in zijn eigen cel moet hebben een kwestie vaninterpretatie van de Regeling is. Bij de locatie De IJssel wordt de Regeling aldus geïnterpreteerd dat het mogelijk moet zijn de verwarming in de verschillende cellen hoger of lager te zetten. De bedienkraan is aanwezig in de bij deverblijfsruimte behorende technische ruimte en kan op verzoek door het personeel worden bijgesteld. Daartoe behoeven de gedetineerden niet zelf een bedienkraan op cel te hebben. Dit kan ook centraal worden geregeld. Overigens staatde warmwatervoorziening los van de verwarming.

Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht.
Klager is van oordeel dat de beklagcommissie met recht heeft geoordeeld dat artikel 6, eerste lid, van de Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen niet anders kan worden geïnterpreteerd dan dat in iedereafzonderlijke cel een door de gedetineerde zelf bedienbaar verwarmingselement moet zijn aangebracht. Dit betekent, anders dan door de directeur is aangevoerd in zijn brief aan de Raad d.d. 27 mei 2002, dat er ook daadwerkelijk eenbedienkraan op het betreffende verwarmingselement moet zijn gemonteerd. In de locatie De IJssel is dit niet het geval. De temperatuur kan daar alleen met behulp van het personeel worden geregeld. Dit is reeds problematisch, omdat eronvoldoende personeel is om de temperatuur in de afzonderlijke cellen continu te kunnen reguleren. Dit geldt met name in de nachtelijke uren, wanneer medegedetineerden bovendien last kunnen hebben van de bij de regulatie behorendewerkzaamheden in de technische ruimte. Daarnaast is het zo dat gedetineerden wel een gewenste temperatuur kunnen opgeven, maar dat die temperatuur centraal wordt geregeld en dus vervolgens van toepassing is op alle gedetineerden.Voor de temperatuur van het douchewater geldt hetzelfde. Tenslotte is het nog van belang te vermelden dat klager in andere inrichtingen altijd een eigen bedienkraan op het verwarmingselement in zijn cel heeft gehad.

3. De beoordeling
In artikel 6, eerste lid, van de Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen is bepaald dat in de verblijfsruimte een verwarming met een bedienkraan is aangebracht.
Artikel 13 (overgangsbepaling) van diezelfde Regeling bepaalt in aanvulling daarop dat verblijfsruimten in normaal beveiligde, uitgebreid beveiligde en extra beveiligde inrichtingen waarvan de bouw is aangevangen voor 1996, in elkgeval (...) voor 1 januari 2006 moeten voldoen aan de eisen vermeld in de artikelen 6, eerste lid, en 9, van de Regeling.
De eerste bestemmingsaanwijzing van de locatie De IJssel te Krimpen aan den IJssel dateert van 6 augustus 1996 en is met terugwerkende kracht op 20 mei 1996 in werking getreden. Het is derhalve duidelijk dat de bouw van de locatieDe IJssel voor 1996 - zoals de directeur heeft aangevoerd, in 1994 - is aangevangen.
Daargelaten de vraag hoe artikel 6, eerste lid, van de Regeling in het bijzonder dient te worden geïnterpreteerd, komt de beroepscommissie daarom tot het oordeel dat eerst op uiterlijk 1 januari 2006 aan de eisen als vermeld in datartikel moet worden voldaan. Om die reden dient het beroep van de directeur gegrond te worden verklaard.
De beroepscommissie zal het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. C.J.G. Bleichrodt en L. Diepenhorst, leden, in tegenwoordigheid van mr. D.R. Kruithof, secretaris, op 13 september 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven