Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3423/GA, 27 januari 2015, beroep
Uitspraakdatum:27-01-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/3423/GA

betreft: [klager] datum: 27 januari 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 september 2014 van de beklagcommissie bij de locatie Sittard, betreffende de weigering om klager een laken of een hoofdkussen te verstrekken tijdens zijn verblijf in een afzonderingscel op 6 augustus 2014 en het niet
verstrekken van een ochtendmaaltijd op 7 augustus 2014,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Sittard in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Het standpunt van de directeur dat standaard een matras, kussen en deken worden verstrekt, sluit niet uit dat in het onderhavige geval daarvan mogelijk is afgeweken. Nu de dagrapportage hierover geen nadere informatie geeft, zal de klacht op dit punt
als onvoldoende weersproken gegrond worden verklaard.
Nu uit de dagrapportage, zoals de directeur stelt, niet blijkt dat klager die dag eten en drinken heeft geweigerd en niet blijkt dat dit eten en drinken klager is aangeboden, zal klager op dit punt tevens in het gelijk gesteld worden.
Gelet op het vorenstaande zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren. De beroepscommissie acht termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming
en
stelt deze vast op € 15,=.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 15,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van R. Boerhof, secretaris, op 27 januari 2015

secretaris voorzitter

Naar boven