Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1402/TA, 24 september 2002, beroep
Uitspraakdatum:24-09-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1402/TA

betreft: [klager] datum: 24 september 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 15 juli 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de algemeen directeur van het Forensisch Psychiatrisch Instituut De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak d.d. 21 juni 2002 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 augustus 2002, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Overijssel, locatie Zwolle te Zwolle, zijn gehoord namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting dhr. [...], juridisch medewerker,en klagers raadsvrouw mr. M.G.C. van Riet. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij geen gebruik gemaakt van de gelegenheid te worden gehoord.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft;
a. de beslissing tot afzondering van 26 mei 2002 te17.00 uur tot en met 31 mei 2002
te 16.30 uur;
b. beslissing tot separatie van 31 mei 2002 tot en met 5 juni 2002;
c. beslissing tot afzondering van 5 juni 2002 tot en met onbekende datum.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie
ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De beklagcommissie heeft geen verschil gemaakt tussen formele en materiële gebreken. De opgelegde beperkingen zijn materieel gezien niet in strijd met de Bvt. De erkende schending van de procedurele waarborgen is niet ten kostegegaan van de te betrachten zorgvuldigheid bij de tenuitvoerlegging van de maatregelen.

De raadsvrouw mr. M.G.C. van Riet heeft namens klager het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt ter zitting van de beroepscommissie als volgt toegelicht.
In het beklag is enkel formeel verweer gevoerd en is er geen materieel verweer gevoerd.

3. De beoordeling
De beroepscommissie komt tot het oordeel dat bij de beslissing tot oplegging van ingrijpende maatregelen zoals afzondering en separatie het nakomen van de wettelijke vormvoorschriften zo essentieel is dat dit bij verzuim daarvan deopgelegde maatregelen ongeldig maakt.
De beroepscommissie komt derhalve tot het oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van
de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. E.J. Hofstee en dr. F. Koenraadt, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 24 september 2002

secretaris voorzitter

nummer: 02/1402/TA

betreft : [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 28 augustus 2002, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Overijssel, locatieZwolle te Zwolle.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. N. Jörg
leden: mr. E.J. Hofstee en dr. F. Koenraadt
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. H.S. van Gemert.

Gehoord zijn de raadsvrouw van klager mr. M.G.C. van Riet, en namens het hoofd van de inrichting dhr. [...], juridisch medewerker.

Namens het hoofd van genoemde inrichting is - zakelijk weergegeven - het volgende verklaard.
De beklagcommissie heeft geen verschil gemaakt tussen formele en materiële gebreken. De opgelegde beperkingen zijn materieel gezien niet in strijd met de Bvt. De erkende schending van de procedurele waarborgen is niet ten kostegegaan van de te betrachten zorgvuldigheid bij de tenuitvoerlegging van de maatregelen.

Namens klager is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
In het beklag is enkel formeel verweer gevoerd en is er geen materieel verweer gevoerd.

secretaris voorzitter

Naar boven