Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3365/TA, 14 januari 2015, beroep
Uitspraakdatum:14-01-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/3365/TA

betreft: [klager] datum: 14 januari 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 augustus 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 5 december 2014, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. E.J. van der Stel, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting, [...],
juridisch medewerker.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft:
a. het feit dat klager niet in de gelegenheid is gesteld aanwezig te zijn bij de kamercontrole van 29 januari 2014;
b. het niet ondertekenen van het verslag van de kamercontrole;
c. de beschadiging van klagers Senseo-apparaat en schoenen tijdens de kamercontrole.

De beklagrechter heeft het beklag wat betreft de onderdelen a en c ongegrond verklaard en klager niet-ontvankelijk verklaard in beklagonderdeel b op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Tijdens de celinspectie van 29 januari 2014 zijn klagers Senseo-apparaat en schoenen beschadigd. Het klepje van het apparaat is kapot. De
binnenzolen in de schoen zijn losgetrokken (ter zitting van de beroepscommissie heeft klager de schoenen getoond). De schoenen kostten € 399,=. Klager heeft het Senseo-apparaat in 2010 gekregen. Het hoefde toen niet verzegeld te worden. Klager is
voorts
niet vooraf op de hoogte gesteld dat de celinspectie zou plaatsvinden. Pas na klagers overplaatsing vanuit de afzonderingskamer naar zijn eigen kamer kwam hij erachter dat zijn cel was doorzocht.
Van de celinspectie is geen verslag opgesteld, zodat niet kan worden nagegaan wie de celinspectie heeft uitgevoerd. Het is belangrijk dat uit het verslag, of de ondertekening, kan worden afgeleid wie de celinspectie heeft uitgevoerd.
De huisregels vermelden dat klager aanwezig mag zijn bij de celinspectie dan wel vanaf de gang mag toekijken.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het zou kunnen dat het Senseo-apparaat niet was verzegeld en dat dit alsnog moest gebeuren. Verzegeling houdt in dat de naden en
schroeven worden vastgezet teneinde te voorkomen dat in het apparaat spullen worden verborgen.
Een kamerinspectie duurt ongeveer 20 minuten. Het hoofd van de inrichting vindt het onwaarschijnlijk dat hierbij schoenzolen worden opengetrokken. De kamerinspectie is uitgevoerd door twee personen. Hierbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen. De
algemene regel is dat de verpleegde op de gang staat, tenzij anders wordt besloten. Klager verbleef in de separeer en was niet goed in contact en hij kon om die reden niet bij de kamerinspectie aanwezig zijn. De inrichting heeft het verslag van de
kamerinspectie niet meer kunnen traceren. Het verslag is wel aan klager overhandigd.

3. De beoordeling
a.
Op 29 januari 2014 heeft een controle plaatsgevonden in klagers verblijfsruimte. De huisregels van de inrichting bieden de verpleegde de mogelijkheid bij de controle aanwezig te zijn tenzij anders wordt besloten. In dit geval heeft het hoofd van de
inrichting anders besloten omdat klager was gesepareerd. De beroepscommissie acht dit bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet onredelijk of onbillijk. Het beroep zal derhalve in zoverre ongegrond worden verklaard.

b.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. De beroepscommissie merkt overigens op dat uit het klaagschrift van 31 januari 2014 valt op te maken dat
klager weet welke personeelsleden de kamercontrole hebben uitgevoerd, zodat niet valt in te zien welk belang klager heeft bij zijn klacht. Ook overigens kan de vraag of het verslag, dat overigens niet bij de stukken is gevoegd, is ondertekend, in het
midden blijven aangezien die ondertekening niet verplicht is. Het beroep zal derhalve ook in zoverre ongegrond worden verklaard.

c.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat de gestelde schade aan het Senseo-apparaat en de schoenen tijdens
de
kamercontrole is veroorzaakt. De beroepscommissie neemt hierbij in overweging dat klager heeft nagelaten het personeel direct na constatering van de schade hiervan op de hoogte te stellen. Het beroep zal derhalve in zoverre ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, prof. dr. B.C.M. Raes en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 14 januari 2015

secretaris voorzitter

Naar boven