Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3127/GA, 14 januari 2015, beroep
Uitspraakdatum:14-01-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/3127/GA

betreft: [klager] datum: 14 januari 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 augustus 2014 van de beklagcommissie bij de locatie Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 december 2014, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught, zijn klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. J. Kral, en de juridisch medewerker bij de locatie Sittard, [...], in aanwezigheid van een
stagiaire bij voormelde inrichting, [...], gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de onveilige situatie op de werkzaal.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. De drukkerij werd ontmanteld. Klager stond in de nabijheid van de slijptol. Hij had dan geen beschermende kleding aan. Er werd
gewerkt met gegalvaniseerd staal en er was geen afzuiging, waardoor klager in giftige dampen stond. De maandcommissaris kan niet op de algemene werkzaal zijn geweest, omdat de drukkerij al was ontmanteld. Klager denkt dat de maandcommissaris op de
nieuwe werkzaal is geweest.

Namens de directeur is het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. De maandcommissaris is naar de betreffende werkzaal toe geweest. Hij heeft zich daar ook laten informeren door
medewerkers. De werkzaamheden met de slijptol vonden plaats in verband met de aanpassing van de werkzaal.

3. De beoordeling
Het beklag betreft in algemene zin de – volgens klager onveilige – arbeidsomstandigheden op de werkzaal. Niet gebleken is dat klager zich eerst met een verzoek tot onderzoek of tot het treffen van enige voorziening tot de directeur heeft gericht. Er is
derhalve geen sprake van een door of namens de directeur jegens klager genomen beslissing, waartegen op grond van artikel 60, eerste lid, van de Pbw, beklag open staat. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager
alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en dr. H.G. van de Bunt, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 14 januari 2015

secretaris voorzitter

Naar boven