Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4898/SGB, 9 januari 2015, schorsing
Uitspraakdatum:09-01-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 14/4898/SGB
Betreft : [verzoeker] datum: 9 januari 2015

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. S.A.A.P. van Hees, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught.
Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris van 11 december 2014 tot plaatsing in de afdeling voor
beheersproblematische gedetineerden (BPG) van de p.i. Vught.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het verzoekschrift van 6 januari 2015, van de beslissing op het bezwaarschrift van 30 december 2014, het op 6 januari 2015 tegen de beslissing van de selectiefunctionaris ingediende beroepschrift, alsmede
van de schriftelijke inlichtingen van de selectiefunctionaris van 8 januari 2015.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van een verzoek om schorsing van een beslissing van de selectiefunctionaris slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde
is daarom slechts de vraag of de beslissing van de selectiefunctionaris is genomen in strijd met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de beslissing
van de selectiefunctionaris. Uit de inlichtingen van de selectiefunctionaris volgt dat verzoeker tijdens zijn verblijf in de locatie De Schie te Rotterdam op 10 december 2014, een cameraman die in die inrichting werkzaam was voor het televisieprogramma
Buch in de Bajes, heeft mishandeld. Ook blijkt uit voornoemde inlichtingen dat verzoeker tijdens zijn huidige detentie vaker ernstig agressief gedrag heeft vertoond jegens personeel of derden en ook eerder in een BPG heeft verbleven. Verzoeker is
overgeplaatst wegens zijn gedrag en ook omdat de cameraploegen van het televisieprogramma Buch in de Bajes nog enige tijd in de locatie De Schie werkzaam zullen zijn. Gelet hierop kan op voorhand niet worden gesteld dat de beslissing van de
selectiefunctionaris zodanig onredelijk of onbillijk is dat sprake is van een spoedeisend belang om thans over te gaan tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. J.D. Den Hartog, voorzitter, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris op 9 januari 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven