Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0700/GBC, 20 september 2002, beroep
Uitspraakdatum:20-09-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/700/GBC (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 20 september 2002

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

Door [...], verder klager te noemen, is beroep ingesteld tegen een op 21 maart 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris waarbij klagers verzoek om overplaatsing naar de gevangenis Maashegge te Overloon is afgewezen.
Bij uitspraak van 16 juli 2002 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard en daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing, na de selectiefunctionaris te hebben gehoord, zal bepalen of enigetegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto artikel 68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

Bij brief van 30 juli 2002 heeft de selectiefunctionaris zijn standpunt kenbaar gemaakt omtrent een eventueel aan klager toe te kennen tegemoetkoming.

Beoordeling
De selectiefunctionaris is van mening dat klager geen tegemoetkoming toegekend hoeft te worden, omdat hij niet in zijn belangen is geschaad (zeker niet in financiële zin). Daarbij komt dat het openbaar ministerie negatief hadgeadviseerd ten aanzien van klagers verzoek om overplaatsing.

De beroepscommissie overweegt het volgende.
Klager verbleef in de gevangenis Nieuw Vosseveld I te Vught, een normaal beveiligde inrichting. De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek om overplaatsing naar de gevangenis Maashegge, een beperkt beveiligde inrichting, op 21maart 2002 afgewezen. Naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie van 16 juli 2002 is klager op 30 juli 2002 geherselecteerd voor de gevangenis Maashegge. De overplaatsing is op 29 augustus 2002 gerealiseerd. Klagerheeft van 21 maart 2002 tot 29 augustus 2002 in een normaal beveiligde inrichting verbleven, terwijl hij in een beperkt beveiligde inrichting had moeten verblijven. Nu de rechtsgevolgen hiervan niet meer ongedaan zijn te maken, zalde beroepscommissie klager na te noemen tegemoetkoming toekennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 375,= (driehonderdvijfenzeventig euro).

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 20 september 2002

secretaris voorzitter

Naar boven