Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3643/TA, 18 december 2014, beroep
Uitspraakdatum:18-12-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/3643/TA

betreft: [klager] datum: 18 december 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 september 2014 van de beklagcommissie bij FPC Van der Hoeven Kliniek te Utrecht, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 november 2014, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman
mr. B.H.J. van Rhijn, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], locatiemanager zorg, en [...], juridisch medewerker.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de schending van klagers privacy door een mededeling in het inrichtingsblad.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De mededeling in het ochtendbulletin waarover de beklagcommissie een oordeel heeft gegeven, is een andere mededeling dan die waarover klager
heeft geklaagd. De mededeling waarover de klacht gaat stond in de middageditie. In die mededeling wordt gemeld dat op het account van een medeverpleegde lijstjes met handelswaar zijn aangetroffen en dat het vermoeden bestaat dat een andere verpleegde
die bestanden op het account van de medeverpleegde heeft gezet (hierna: het ‘account-incident’). In die mededeling staat klager met naam en toenaam genoemd. Dit is een schending van zijn privacy.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Op of omstreeks 14 april 2014 is in het ochtendbulletin noch in de middageditie over klager geschreven. Van een schending van
klagers privacy is geen sprake.

3. De beoordeling
In haar uitspraak van 30 juli 2014 (kenmerk 14/440/TA e.a.) heeft de beroepscommissie – samengevat weergegeven – geoordeeld dat het in het inrichtingsblad vermelden van de naam en toenaam van een verpleegde in relatie tot een incident een niet te
rechtvaardigen inbreuk vormt op de privacy van die verpleegde.

In de door de beklagcommissie beoordeelde mededeling uit het ochtendbulletin van 14 april 2014, in welke mededeling melding wordt gemaakt van het ‘account-incident’, wordt klagers naam niet genoemd. Klager heeft gesteld dat de mededeling waarover de
beklagcommissie een oordeel heeft gegeven een andere mededeling betreft dan die waarover hij heeft geklaagd. Klager heeft evenwel geen (mededelingen uit) andere ochtendbulletins dan wel middagedities overgelegd waarin hij met naam en toenaam in relatie
tot het ‘account-incident’ wordt genoemd. Onder deze omstandigheden is de feitelijke grondslag van de beweerde schending van klagers privacy niet aannemelijk geworden. De omstandigheid dat de inrichting onderzoek heeft gedaan naar de mogelijke
betrokkenheid van klager bij het ‘account-incident’ waardoor klagers afzondering bleef voortduren maakt dit niet anders. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagcommissie zal met wijziging van de gronden worden
bevestigd.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, drs. M.R. Daniel MPM en drs. J.E. Wouda, leden, in tegenwoordigheid van
mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 18 december 2014

secretaris voorzitter

Naar boven