Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4700/GB, 7 januari 2015, beroep
Uitspraakdatum:07-01-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/4700/GB

Betreft: [klager] datum: 7 januari 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 december 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 12 januari 2014 te melden in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen aan den Rijn ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 15 september 2014 is klager opgeroepen zich op 13 oktober 2014 te melden voor het ondergaan van een gevangenisstraf van 35 dagen. Bij brief van 29 september 2014 heeft de selectiefunctionaris klager uitstel verleend voor een onderzoek naar de
detentiegeschiktheid van klager en is voornoemde oproep voor 13 oktober 2014 komen te vervallen. Op 10 november 2014 heeft de selectiefunctionaris bericht ontvangen van het Bureau Individuele Medische Advisering (BIMA) dat klager detentiegeschikt wordt
geacht. Op 27 november 2014 is klager vervolgens opgeroepen zich op 12 januari 2015 te melden in de gevangenis van de p.i. Alphen aan den Rijn voor het ondergaan van 35 dagen gevangenisstraf. Op 2 december 2014 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift
ingediend dat op 11 december 2014 ongegrond is verklaard.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht.
Uit de bestreden beslissing blijkt dat er informatie is opgevraagd bij klagers huisarts, maar dit klopt niet. Klager heeft een brief van zijn neuroloog bijgevoegd, waar in staat wat voor behandelingen nog moeten worden verricht. Er volgen nog diverse
onderzoeken door specialisten en klager wordt geopereerd. Hij krijgt een bypass in zijn hoofd. Uit de brieven van zijn neuroloog en huisarts blijkt dat klager detentieongeschikt is. Klager heeft geprobeerd telefonisch contact te krijgen met de medische
dienst en kreeg te horen dat er informatie over hem was verstrekt, maar dat de brieven met de informatie niet aanwezig waren. Er zijn al twintig jaar specialisten bezig met de medische problemen van klager en er is eindelijk besloten om over te gaan
tot
opereren. Klager vindt het een onveilige gedachte zijn gezondheid in handen te geven aan de medische dienst in de inrichting. Klager zal proberen zijn gevangenisstraf om te laten zetten in elektronisch toezicht.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Voorop moet worden gesteld dat de gevolgen van een vrijheidsstraf voor rekening en risico komen van de veroordeelde. Om deze reden, en om de capaciteit binnen het gevangeniswezen zo efficiënt mogelijk te benutten, wordt slechts in uitzonderlijke
gevallen uitstel verleend. Voorop staat de noodzaak tot tenuitvoerlegging. Op 10 november 2014 heeft het BIMA bericht dat klager, op basis van de ontvangen medische informatie van klagers huisarts, detentiegeschikt is. De door klager aangevoerde
omstandigheden passen niet binnen het geldend beleid waar het betreft het verlenen van uitstel inzake de tenuitvoerlegging van lopende vonnissen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Alphen aan den Rijn is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking
dat uit het advies van het BIMA van 10 november 2014 blijkt dat klager detentiegeschikt is. Voorts wordt geadviseerd klager bij binnenkomst in de p.i. Alphen aan den Rijn door te geleiden naar de justitieel geneeskundige. De door klager nader
toegestuurde toelichting waaruit blijkt dat klager een onderzoek in het ziekenhuis heeft op de melddatum, doet daar niet aan af. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van I.C.E. Spierings, secretaris, op 7 januari 2015

secretaris voorzitter

Naar boven