Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3196/GA, 24 november 2014, beroep
Uitspraakdatum:24-11-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/3196/GA

betreft: [klager] datum: 24 november 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard,

gericht tegen een uitspraak van 18 augustus 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde inrichting, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 295,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de eerste (initiële) plaatsing van klager in het basisprogramma bij de invoering van het beleidsprogramma “Dagprogramma,
beveiliging en toezicht op maat”.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft zijn beroep als volgt toegelicht. De directeur acht het terecht dat aan klager een tegemoetkoming is toegekend, maar acht de toegekende tegemoetkoming niet proportioneel.

Klagers raadsvrouw heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op het beroep van de directeur.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich, nu het om de eerste (initiële) plaatsing gaat en gelet op de uitspraak van de beroepscommissie van 13 oktober 2014, 14/1188/GA (eindbeslissing), niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook
gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een lagere tegemoetkoming vaststellen, namelijk
€ 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van
R. Boerhof, secretaris, op 24 november 2014

secretaris voorzitter

Naar boven