Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3428/GA, 15 december 2014, beroep
Uitspraakdatum:15-12-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/3428/GA

betreft: [klager] datum: 15 december 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.W. Heemskerk, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 september 2014 van de beklagcommissie bij de locatie Roermond

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering klager toe te staan de inrichting tijdelijk te verlaten in het kader van algemeen verlof.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Het MDO was ook bekend met de conclusies van het reclasseringsrapport, maar heeft desondanks positief geadviseerd. In de regel neemt de directeur het
advies van het MDO over. De directeur heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom het advies van het MDO niet juist zou zijn. Een enkele verwijzing naar het reclasseringsrapport is onvoldoende, met name nu in het MDO personen zitten die ‘dichter’ bij
klager staan en derhalve beter in staat zijn eventuele risico’s in te schatten. Daar komt bij dat in hetzelfde rapport de reclassering wel van oordeel is dat klager gewoon in aanmerking komt voor een regulier doorfaseringstraject in de vorm van
plaatsing in een ZBBI/BBP. De risico’s zijn derhalve niet zodanig dat de reclassering van oordeel is dat aan klager geen enkele vorm van vrijheid kan worden toegekend. Tot slot hebben het OM en de politie neutraal geadviseerd, zodat ook zij geen
zwaarwegende belemmeringen zien voor het gevraagde verlof. Het CJIB staat geen betalingsregeling meer toe zodra de openstaande zaken aan de penitentiaire inrichting zijn aangeboden voor tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis. Klager is
gedetineerd vanaf 20 november 2013 en zijn einddatum is gesteld op 17 december 2014.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking het reclasseringsrapport van 6 juni 2014 waaruit naar
voren komt een hoog/gemiddeld recidiverisico en een hoog risico op onttrekken aan voorwaarden. Uit de in dit rapport beschreven detentiehistorie komt naar voren dat klager nieuwe delicten heeft gepleegd ter voldoening aan zijn verplichtingen op grond
van de schadevergoedingsregeling. De omstandigheid dat het MDO, dat de directeur adviseert over verlofverlening, ondanks voormeld reclasseringsrapport tot een positief oordeel komt, neemt niet weg dat de directeur hierin een eigen afweging mag en moet
maken. Ook de omstandigheid dat de reclassering geen belemmeringen voorziet voor een plaatsing van klager in een ZBBI/BPP traject, maakt de beslissing niet onredelijk of onbillijk. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. G.L.M. Urbanus, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 15 december 2014

secretaris voorzitter

Naar boven