Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4451/SGA, 5 december 2014, schorsing
Uitspraakdatum:05-12-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 14/4451/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 5 december 2014

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. N.P.C.C. Langenberg, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de penitentiaire inrichting Middelburg,

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van 24 november 2014 van voormelde inrichting, inhoudende een disciplinaire straf van intrekking
van de eerstvolgende twee weekendverloven.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 18 november 2014 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 4 december 2014.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Uit de schriftelijke mededeling van 24 november 2014 blijkt dat de directeur heeft beslist tot intrekking van verzoekers regimaire verlof in het weekend van 21 november 2014 en het verlof in het weekend van 27 november 2014. Uit telefonische
inlichtingen van de secretaris bij het afdelingshoofd van de z.b.b.i. van de p.i. Middelburg blijkt dat genoemde data in de schriftelijke mededeling niet kloppen en dat verzoekers weekendverlof in het weekend van 21 november 2014 en het verlof in het
weekend van 6 december 2014 zijn ingetrokken. Op grond van artikel 51, eerste lid aanhef en onder d, van de Pbw, kan de directeur in het kader van een disciplinaire straf het eerstvolgende verlof weigeren, intrekken of beperken. De wet biedt niet de
mogelijkheid om (als disciplinaire straf) het (eerstvolgende) tweede verlof in te trekken. Het verzoek komt daarom voor toewijzing in aanmerking voor zover de disciplinaire straf ziet op de intrekking van het tweede verlof. De tenuitvoerlegging van die
intrekking zal daarom worden daarom geschorst tot het moment dat de beklagcommissie op het beklag zal hebben beslist.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe.

Aldus gedaan door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 5 december 2014

secretaris voorzitter

Naar boven