Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2955/JB, 8 december 2014, beroep
Uitspraakdatum:08-12-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/2955/JB

Betreft: [klager] datum: 8 december 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op 25 april 1996, verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 23 juli 2014 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 16 september 2014, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Eikenstein te Zeist zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. M.M. Helmers, en namens de selectiefunctionaris [...], juridisch
medewerkster bij de afdeling individuele jeugdzaken.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het verzoek van klager hem over te plaatsen naar de j.j.i. Amsterbaken te Amsterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 10 juni 2013 gedetineerd. Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 30 september 2013 de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd. Klager verblijft sinds 5 februari
2014
op de Very Intensive Care afdeling (VIC afdeling) van de j.j.i. De Hartelborgt.

3. De standpunten
Klager heeft het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager begrijpt niet waarom hij een VIC indicatie heeft. Klager zit onterecht op een VIC afdeling. Klager heeft het idee dat er niet naar hem geluisterd wordt. Klager voelt zich gekrenkt door de manier waarop er met hem omgegaan wordt. Hij voelt zich
niet serieus genomen. Daardoor raakt klager in zichzelf gekeerd.
Klager heeft verzocht om een nieuw onderzoek tegen de VIC indicatie. Er is geen delict analyse ingevuld en er is geen perspectiefplan. Klager geeft aan zijn beroep met kenmerk 14/2464/JB in te trekken. Die kwestie hoeft daarom geen nadere bespreking.
In andere inrichtingen gaan ze wel met jongeren aan de slag. De Hartelborgt is niet professioneel, ze gaan niet met klager aan de slag. Er moet sprake zijn van een normale basisstructuur, waarbij klager wordt behandeld als een persoon. Klager geeft toe
soms agressief geweest te zijn.
Klager wil naar Amsterbaken omdat hij daar positieve verhalen over gehoord heeft en hij er nog niet eerder verbleven heeft. Klager wil wel weer in de buurt van Amsterdam gaan wonen als hij vrij is. Er zou een onderzoek gedaan moeten worden naar wat
klager nodig heeft. Klager wil nu meewerken aan een onderzoek.
Klager heeft geen contact meer met zijn pleegouders. Dat wilde hij zelf niet meer. Er was al lange tijd geen klik. Klager is opgelucht dat er geen contact meer is, omdat het contact alleen maar onrust bij hem veroorzaakte.
Klager hoeft geen individuele en stapsgewijze benadering. Hij heeft voldoende inzicht. Klager heeft geen last van een drukke omgeving, hij is niet prikkelgevoelig. Hij voelt geen spanning als gevolg van zijn omgeving.
Wat betreft het incident in augustus merkt klager nog op dat hij zich toen niet serieus genomen voelde.

Klagers raadsvrouw heeft hieraan toegevoegd dat klager graag gehoord wil worden. Het is goed als hij van een onafhankelijk orgaan als de RSJ hoort hoe die tegen zijn zaak aankijken.

De selectiefunctionaris heeft inzake het beroep onder verwijzing naar hetgeen reeds schriftelijk is aangevoerd het volgende standpunt naar voren gebracht.
De selectiefunctionaris begrijpt uit de verklaringen van klager dat klager zich niet voldoende gehoord voelt in De Hartelborgt. De directie van De Hartelborgt heeft wel het beste met klager voor. Sinds maart 2014 wordt stapsgewijs gewerkt aan het
loslaten van de individuele benadering van klager. Er is nu geen aanleiding klager over te plaatsen naar een reguliere afdeling. Prikkels leiden bij klager tot spanningsopbouw. Zodra klager in staat en bereid is de knop om te zetten dan is iedereen
bereid mee te werken aan de overplaatsing van klager. Er wordt steeds gekeken naar wat er voor klager het beste is. Er is geen aanleiding te twijfelen aan de waarneming van de professionals. Het idee is dat plaatsing op een reguliere afdeling niet in
het belang van klager is. Klager verblijft thans op een Foba. De bedoeling is dat klager na zijn verblijf op de Foba weer naar de VIC afdeling teruggaat.
Klager heeft speciale zorg nodig, gezien zijn problematiek in samenhang met wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Klager functioneert beter in een setting met weinig prikkels, veel structuur en individuele begeleiding. Zijn verblijf op de VIC is er op
gericht samen te werken aan de opbouw. Klager heeft veel individuele aandacht nodig.
Er zijn landelijke initiatieven om verder te kijken wat de mogelijkheden voor klager zijn. Er is daartoe contact tussen het hoofdkantoor van DJI, de afdeling IJZ en de jeugdinrichtingen.

4. De beoordeling
Klager ondergaat de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting blijkt dat klager laatstelijk op 27 mei 2014 is overgeplaatst naar de derde (en laatst mogelijke) VIC afdeling, die van de
j.j.i.
De Hartelborgt, omdat de wijze van begeleiding beter leek aan te sluiten bij zijn behoeften. Zijn verzoek om overplaatsing naar Amsterbaken wordt afgewezen omdat de VIC afdeling volgens de deskundigen (de gedragsdeskundigen en de psychiater) op dat
moment nog het meest geschikt is voor klager gezien zijn problematiek. Uit de stukken blijkt dat ten aanzien van klager sprake is van een aantal gediagnosticeerde stoornissen. Deze stoornissen leiden er kort gezegd bij klager toe dat hij gemakkelijk
spanning opbouwt bij onduidelijkheden in zijn dagprogramma of wanneer hij niet goed weet waar hij aan toe is. Gedurende zijn verblijf in De Hartelborgt hebben zich diverse incidenten voorgedaan. De behoefte aan intensieve en individuele begeleiding is
daarom volgens deskundigen nog onverminderd aanwezig. Nu vastgesteld kan worden dat ten tijde van de bestreden beslissing gelet op de door de deskundigen verstrekte informatie nog steeds sprake was van een indicatie tot plaatsing op een afdeling voor
specialistische zorg was overplaatsing naar een reguliere afdeling niet geïndiceerd.
Aangezien j.j.i. Amsterbaken niet de beschikking heeft over een afdeling voor specialistische zorg zoals de VIC is een overplaatsing naar j.j.i., Amsterbaken niet mogelijk en heeft de selectiefunctionaris klagers verzoek tot overplaatsing naar de
j.j.i.
Amsterbaken kunnen afwijzen.
De beroepscommissie acht de beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, ook niet onredelijk of onbillijk.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J. Calkoen-Nauta, voorzitter, dr. P.H. van der Laan en mr. E. Lucas, leden, bijgestaan door mr. I. Lispet, secretaris, op 8 december 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven