Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3522/GB, 11 december 2014, beroep
Uitspraakdatum:11-12-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/3522/GB

Betreft: [klager] datum: 11 december 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H.M.S. Cremers, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 september 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing tot het verbinden van voorwaarden aan deelname aan een penitentiair programma (p.p.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 18 augustus 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt beveiligde inrichting van de locatie Ter Peel te Sevenum. Vanuit deze inrichting is hij op 11 augustus 2014 geselecteerd voor deelname aan een p.p.

3. Ontvankelijkheid
Ingevolge artikel 72, eerste lid, juncto artikel 17, eerste lid onder b, en artikel 18, eerste lid onder b, van de Pbw is beroep mogelijk tegen de beslissing op het bezwaarschrift tegen de beëindiging van de deelname aan het p.p. dan wel de afwijzing
van het verzoek tot deelname aan een p.p. De wet kent niet de mogelijkheid van een rechtsmiddel tegen de beslissing een gedetineerde in aanmerking te laten komen voor deelname aan een p.p. en de aan het programma verbonden voorwaarden. Gelet hierop
dient klager niet-ontvankelijk in zijn beroep te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van I.C.E. Spierings, secretaris, op 11 december 2014

secretaris voorzitter

Naar boven