Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4015/GV, 4 december 2014, beroep
Uitspraakdatum:04-12-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/4015/GV

betreft: [klager] datum: 4 december 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 oktober 2014 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van strafonderbreking afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager verzoekt om strafonderbreking en stelt zich bij verlening van strafonderbreking wel aan de voorwaarde te houden dat hij niet mag terugkeren naar Nederland.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft een verzoek om strafonderbreking op grond van artikel 40a van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (de Regeling) ingediend. In 2013 is aan klager strafonderbreking verleend op grond van artikel 40a van de Regeling. Klager heeft
zich toen niet aan de voorwaarden gehouden en is teruggekeerd naar Nederland. Klager is dan ook in november 2013 na het overtreden van de voorwaarden van strafonderbreking opnieuw ingesloten. Er is dan ook geen vertrouwen dat hij zich nu wel zal houden
aan de voorwaarde dat hij niet mag terugkeren naar Nederland.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de penitentiaire inrichting Ter Apel en het Openbaar Ministerie hebben negatief geadviseerd ten aanzien van de aanvraag om strafonderbreking, omdat klager zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden die waren verbonden aan de hem
eerder
verleende strafonderbreking.
De Dienst Terugkeer & Vertrek heeft, op verzoek van klager, bij de inrichting een verzoek om strafonderbreking ingediend.

3. De beoordeling
Bij uitspraak van 12 augustus 2014 met kenmerk 14/2573/GV heeft de beroepscommissie klagers beroep gericht tegen de afwijzing van zijn tweede verzoek om strafonderbreking ongegrond verklaard.

Onderhavige beroepszaak betreft de afwijzing van klagers derde verzoek om strafonderbreking.

Klager behoort tot de categorie strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf in Nederland. Op grond van artikel 40a, eerste lid, van de Regeling kan aan de vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft in Nederland in de zin
van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000, strafonderbreking voor onbepaalde tijd worden verleend. In het vierde lid van artikel 40a van de Regeling is bepaald dat aan de strafonderbreking de voorwaarde wordt verbonden dat aan de strafonderbreking de
voorwaarde wordt verbonden dat de vreemdeling niet naar Nederland terugkeert. Indien de vreemdeling de voorwaarde niet naleeft, wordt de tenuitvoerlegging van de straf hervat.

Uit de aan de bestreden beslissing ten grondslag liggende stukken blijkt niet dat klager nieuwe omstandigheden heeft aangevoerd die strafonderbreking thans zouden rechtvaardigen. De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat de beslissing van de
Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk en onbillijk kan worden aangemerkt. Gelet op het vorenstaande zal het beroep ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 4 december 2014

secretaris voorzitter

Naar boven