Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/1437/SGA, 30 april 2014, schorsing
Uitspraakdatum:30-04-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

DBT  v

Uitspraak

Nummer : 14/1437/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 30 april 2014

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[ ], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 24 april 2014, inhoudende een terugplaatsing vanuit het
plusprogramma naar het basisprogramma omdat verzoeker sinds januari 2014 twee keer is gesanctioneerd voor drugsgebruik, hetgeen wordt aangemerkt als rood gedrag.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 26 april 2014 en van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 29 april 2014.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval. Uit de inlichtingen van de directeur wordt voldoende aannemelijk dat verzoeker inmiddels twee keer is gesanctioneerd voor het gebruik van
softdrugs. Gelet daarop is de bestreden beslissing van de directeur – naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – om verzoeker terug te plaatsen in het basisprogramma niet onredelijk of onbillijk. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 30 april 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven