Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/1994/SGA, 16 juni 2014, schorsing
Uitspraakdatum:16-06-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 14/1994/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 16 juni 2014

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[ ], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting, inhoudende:
- het per 16 juni 2014 niet langer aan de gedetineerden in de p.i. Vught toestaan om originele muziek cd’s in te voeren en het van cel verwijderen van reeds ingevoerde originele muziek cd’s. en
- het per 16 juni 2014 niet langer aan de gedetineerden in de p.i. Vught toestaan van een andere spelcomputer dan de Game Cube of Playstation 1 en het van cel verwijderen van de reeds ingevoerde Playstation 2 spelcomputer.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van een tweetal klaagschriften, beide van 5 juni 2014, alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 12 juni 2014.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing.

Uit de inlichtingen van de directeur is het volgende gebleken. Bij memo van 11 juni 2014 zijn alle gedetineerden in de p.i. Vught er onder meer over geïnformeerd dat er met ingang van 16 juni 2014 geen andere spelcomputers dan de Game Cube of
Playstation 1 binnen de p.i. zijn toegestaan en dat alle andere spelcomputers van cel worden gehaald. Volgens de directeur zullen de huisregels op dit punt worden aangepast. Per 16 juni 2014 zal voorts niet meer mogelijk zijn om zelf cd’s en/of dvd’s
in
te voeren. Eerder ingevoerde cd’s en dvd’s zullen niet actief worden weggehaald. Bij overschrijding van het maximaal toegestane aantal van 10 cd’s of dvd’s kunnen deze (tijdelijk) in de visitatie worden opgeslagen dan wel worden uitgevoerd dan wel op
verzoek worden vernietigd.
Ook op dit punt zullen de huisregels worden aangepast.
Uit de inlichtingen van de directeur van 16 juni 2014 komt naar voren dat de huisregels van de p.i. Vught thans (nog) niet zijn aangepast en dat de vooralsnog de “oude” huisregels onverminderd van kracht zijn. Gelet daarop is de beslissing van de
directeur om per 16 juni 2014 voorwerpen die niet voldoen aan het bepaalde in de (nog in te voeren) nieuwe huisregels niet toe te laten tot de inrichting en/of uit de verblijfsruimte te verwijderen, in strijd met het bepaalde in de geldende
huisregels.
Gelet daarop komt de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur voor schorsing in aanmerking. Het verzoek zal daarom worden toegewezen en de tenuitvoerlegging van die beslissing zal worden geschorst tot het moment dat de
beklagcommissie op het onderliggende beklag zal hebben beslist, dan wel tot het moment dat de gewijzigde huisregels zullen zijn vastgesteld en aan de gedetineerden bekend zijn gemaakt.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur tot het moment dat de beklagcommissie op het beklag zal hebben beslist, dan wel tot het moment dat de ‘nieuwe’ huisregels zijn vastgesteld
en aan de gedetineerden bekend zijn gemaakt.

Aldus gedaan door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 16 juni 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven