Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3088/GB, 24 november 2014, beroep
Uitspraakdatum:24-11-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/3088/GB

Betreft: [klager] datum: 24 november 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 augustus 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 18 maart 2014 in Nederland gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. van de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden van de locatie De Schie te Rotterdam. Op 1 juli 2014 is hij overgeplaatst naar het
h.v.b. van de p.i. Almere.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager zou niet overgeplaatst kunnen worden naar het h.v.b. van de p.i. Dordrecht omdat daar geen A+ afdeling is. In tegenstelling tot wat de selectiefunctionaris stelt, is er in de p.i. Dordrecht wel een A+ afdeling, waardoor klager kan worden
overgeplaatst naar de p.i. Dordrecht. Klager krijgt in de p.i. Almere geen bezoek, omdat zijn bezoek uit Dordrecht en Rotterdam komt en het voor hen te ver reizen is naar Almere. Het is voor hen niet gemakkelijk om ’s ochtends om negen uur in Almere te
zijn. Het kost klagers bezoekers € 50,= om te reizen naar Almere en zijn bezoekers hebben niet zo veel geld. Ook de gezondheid van zijn bezoekers is slecht.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager kan vanwege zijn goede gedrag worden overgeplaatst van de afdeling beheersproblematische gedetineerden naar een h.v.b. Klager staat op de lijst gedetineerden met een vlucht-/maatschappelijk risico (lijst GVM) met de status hoog en moet daarom
worden geplaatst in een inrichting met een A+ afdeling. Klager kan niet langer in het h.v.b. van de locatie De Schie verblijven vanwege het risico op het verstoren van de orde, rust en veiligheid binnen de inrichting, nu klager bij binnenkomst in de
locatie De Schie betrokken is geweest bij een vechtpartij met een medegedetineerde. De p.i. Dordrecht heeft geen A+ afdeling, waardoor overplaatsing van klager naar de p.i. Dordrecht geen mogelijkheid is. De selectiefunctionaris heeft klager aangeboden
hem over te plaatsen naar het h.v.b. van de p.i. Krimpen aan den IJssel. Klager wilde dit bespreken met zijn raadsman, maar er is tot op heden nog geen reactie gekomen op het voorstel.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De door klager aangevoerde omstandigheden, te weten problemen inzake klagers bereikbaarheid voor zijn bezoek, zijn onvoldoende feitelijk onderbouwd. Er zijn geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat zijn bezoek niet in staat is klager te
bezoeken. Uit het selectieadvies van 24 juni 2014 van de locatie De Schie blijkt voorts dat klager op de GVM-lijst staat met als status hoog, waardoor hij alleen kan worden geplaatst in een daarvoor bestemde inrichting. Plaatsing in de p.i. Dordrecht
is
derhalve niet mogelijk. Gelet op het voorgaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris dan ook, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van I.C.E. Spierings, secretaris, op 24 november 2014

secretaris voorzitter

Naar boven