Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3076/GB, 24 november 2014, beroep
Uitspraakdatum:24-11-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/3076/GB

Betreft: [klager] datum: 24 november 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.J. Stronks, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 augustus 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de locatie Het Schouw te Amsterdam ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 8 oktober 2013 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere. Op 8 juli 2014 is hij overgeplaatst naar de locatie Het Schouw. Op 29 augustus 2014 is
klager overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie De Schans te Amsterdam. Op 1 oktober 2014 is de voorlopige hechtenis van klager geschorst voor onbepaalde tijd.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft in het inleidende bezwaarschrift van 11 juli 2014 gevraagd om toezending van alle stukken. Hier is geen reactie op gekomen. Op 6 augustus 2014 heeft klager per brief geïnformeerd bij het Bureau Selectiefunctionarissen (BSF) naar de stand
van zaken. Hier kwam geen reactie op. Op 11 augustus 2014 is telefonisch contact opgenomen met het BSF. Bij brief van 20 augustus 2014 heeft het BSF de ontvangst van het bezwaarschrift bevestigd en gesteld dat binnen 6 weken een beslissing op bezwaar
wordt genomen. Voorts werd medegedeeld dat klager binnen 10 dagen aanvullende gronden kon indienen. Namens klager is op 25 augustus 2014 geprotesteerd tegen deze gang van zaken. Er werd door klager verzocht om een bespoediging van de procedure. Op 25
augustus 2014 heeft klager de bestreden beslissing ontvangen. Gelet hierop is klager van mening dat onzorgvuldig is gehandeld bij de totstandkoming van de bestreden beslissing. Klager is nooit in het bezit geweest van de beslissing tot overplaatsing
naar de locatie Het Schouw en ook niet van de onderliggende stukken. Klager verzoekt om een tegemoetkoming.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
In de p.i. Almere is een mobiele telefoon gevonden en op grond van de telefoonnummers is geconcludeerd dat de telefoon toebehoorde aan klager. Na deze gebeurtenis heeft klager grensoverschrijdend gedrag vertoond; hij kwam te laat voor het insluiten,
hij
manipuleerde en beïnvloedde samen met twee medegedetineerden andere medegedetineerden en zette hen aan tot ongewenst gedrag. Hiermee heeft klager de orde, rust en veiligheid in de inrichting geschaad. Hierdoor werd een overplaatsing noodzakelijk
geacht.

4. De beoordeling
4.1. Het beroep is gericht tegen de ongegrondverklaring van het bezwaar op de beslissing van 8 juli 2014 tot overplaatsing van klager naar de locatie Het Schouw. Op 1 oktober 2014 is de preventieve hechtenis van klager geschorst. Nu klager heeft
verzocht om toekenning van een tegemoetkoming, zal de beroepscommissie het beroep inhoudelijk behandelen.

4.2. Op grond van artikel 17, derde lid, van de Pbw stelt de selectiefunctionaris de betrokkene in de gelegenheid schriftelijk of mondeling diens bezwaarschrift toe te lichten, tenzij deze dit aanstonds kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk
ongegrond of kennelijk gegrond acht. Op 11 juli 2014 heeft de raadsman van klager per e-mail een bezwaarschrift ingediend tegen de selectiebeslissing van 8 juli 2014. Op 20 augustus 2014 is door een medewerker van het BSF per brief de ontvangst van het
bezwaarschrift bevestigd. Tevens is daarbij de raadsman voor het eventueel indienen van aanvullende gronden een termijn van 10 dagen gegeven. Op 25 augustus 2014 is echter een beslissing op het bezwaarschrift genomen. In het verweerschrift van de
selectiefunctionaris van 3 september 2014 wordt door de selectiefunctionaris gesteld dat de raadsman had verzocht de beslissing op het bezwaarschrift met spoed af te handelen en dat reeds hierom de beslissing op het bezwaarschrift niet onzorgvuldig tot
stand is gekomen. De beroepscommissie is van oordeel dat de selectiefunctionaris in strijd met de vereiste zorgvuldigheid handelt, door reeds voor het verstrijken van de gegeven termijn een beslissing op het bezwaarschrift te nemen. Van de
selectiefunctionaris mag worden verwacht dat hij voor de beoordeling van het bezwaarschrift de procedure volgt zoals hij aan klager en/of zijn raadsman heeft bericht. Niettemin ziet de beroepscommissie in het vorenstaande geen aanleiding het beroep
gegrond te verklaren, omdat klager in beroep in de gelegenheid is gesteld de gronden alsnog te vermelden en de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in dit specifieke geval niet opweegt tegen de hierna onder 4.3 gegeven overweging om klager niet
langer te laten verblijven in het h.v.b. van de p.i. Almere.

4.3. Uit het selectieadvies van de p.i. Almere van 8 juli 2014 blijkt dat klager de orde, rust en veiligheid in de inrichting heeft geschaad. Voorts blijkt dat de directeur heeft verzocht klager met spoed over te plaatsen naar een ander h.v.b.
Blijkens het selectieadvies was klager akkoord met het advies. Gelet op het voorgaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk
of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van I.C.E. Spierings, secretaris, op 24 november 2014

secretaris voorzitter

Naar boven