Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/4267/GB, 24 november 2014, beroep
Uitspraakdatum:24-11-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/4267/GB

Betreft: [klager] datum: 24 november 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 november 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 21 november 2014 te melden in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 24 oktober 2014 is klager opgeroepen zich op 21 november 2014 te melden in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos voor het ondergaan van 14 gevangenisstraf. Op 28 oktober 2014 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 4 november
2014 ongegrond is verklaard. In verband met de afdoening van het beroep is de dag waarop klager zich dient te melden thans gesteld op 25 november 2014 in de gevangenis van de locatie Tafelbergweg te Amsterdam.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is momenteel verwikkeld in een echtscheiding met zijn vrouw. De mediation verloopt stroef, omdat klagers vrouw het niet eens is met het opgemaakte voorstel. Klager heeft veel schulden, waardoor spoed geboden is bij de echtscheiding. Als de
mediation is afgerond, zal het maximaal twee maanden duren voordat de echtscheiding is uitgesproken, omdat er geen sprake is van bezittingen. Na de uitgesproken echtscheiding kan klager onder bewind komen te staan. Als de mediation te lang duurt,
bestaat de kans dat klager zijn huis uit wordt gezet door zijn hoge schulden. Klager wil graag uitstel van zijn meldplicht tot maart 2015.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Voorop staat dat de gevolgen van een vrijheidsstraf voor rekening en risico zijn van de veroordeelde. Om deze reden, en om de capaciteit binnen het gevangeniswezen zo efficiënt mogelijk te benutten, wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden
uitstel
verleend. Voorop staat de noodzaak tot tenuitvoerlegging. In verband met de zorg voor klagers dochter heeft het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling besloten dat klager en zijn vrouw moeten deelnemen aan mediation. De 14 dagen die klager in de
gevangenis moet verblijven hoeven geen belemmering te vormen voor het vervolg van het mediationtraject. Hetgeen door klager is verzocht, past niet in het geldende beleid voor het verlenen van uitstel van de tenuitvoerlegging van lopende vonnissen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Zuyder Bos is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager verzoekt om uitstel van zijn meldplicht tot maart 2015 in verband met de procedure rond zijn echtscheiding. De beroepscommissie is van oordeel dat de door klager genoemde omstandigheden, in aanmerking genomen de korte duur van de
opgelegde gevangenisstraf, onvoldoende reden vormen om aan klager uitstel van zijn meldplicht te verlenen. Voorop staat de noodzaak tot tenuitvoerlegging. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij
afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 24 november 2014

secretaris voorzitter

Naar boven