Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3116/GB, 14 november 2014, beroep
Uitspraakdatum:14-11-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/3116/GB

Betreft: [klager] datum: 14 november 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 augustus 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot plaatsing in een zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) met aansluitend deelname aan een penitentiair programma (p.p.) (een zogenaamd gestapeld traject) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 11 september 2013 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie Hoogvliet te Rotterdam.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager kan zich niet vinden in het advies van de politie ten aanzien van zijn verlofadres. Het vorige door klager opgegeven verlofadres is geen optie meer, nu dat adres gelegen is in een gebied waarvoor klager een gebiedsverbod heeft. Klager wil graag
naar een z.b.b.i. om aan zijn toekomst te werken. Hier is hij al mee begonnen door middel van TRA (terugkeeractiviteiten) en het volgen van onderwijs.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De politie heeft negatief geadviseerd ten aanzien van klagers verlofadres, nu dat gelegen is in een van de moeilijkste wijken van Dordrecht en daar veel criminaliteit aanwezig is. Klager is beïnvloedbaar en bekend met alcohol- en drugsproblematiek,
waardoor een verblijf op het verlofadres risicovol wordt geacht. Ook het Openbaar Ministerie (OM) heeft negatief geadviseerd, omdat het van mening is dat verlofverlening te vroeg is. De slachtoffers en hun leefomgeving kunnen een dergelijke beslissing
als volkomen onbegrijpelijk ervaren. Klagers recidiverisico wordt als hoog ingeschat.

4. De beoordeling
4.1. In zeer beperkt beveiligde inrichtingen of afdelingen kunnen gedetineerden worden geplaatst die een te verwaarlozen vlucht- of maatschappelijk risico vormen, aan wie een vrijheidsstraf van tenminste zes maanden is opgelegd, die in geval de
veroordeling onherroepelijk is ten minste de helft van de opgelegde vrijheidsstraf hebben ondergaan dan wel in geval de veroordeling nog niet onherroepelijk is een tijd in voorlopige hechtenis hebben doorgebracht waarvan de duur ten minste gelijk is
aan
de helft van de opgelegde gevangenisstraf, die beschikken over een aanvaardbaar verlofadres, die een strafrestant hebben van ten minste zes weken en ten hoogste zes maanden en die zijn gepromoveerd (wijziging van de Regeling met ingang van 1 maart
2014,
Stcrt. 2014, nr. 4617).

4.2. De politie heeft negatief geadviseerd omdat het woonadres is gelegen in een van de moeilijkste wijken van Dordrecht en daar veel criminaliteit aanwezig is. De beroepscommissie overweegt dat het gegeven dat het adres waar klager zijn verlof wil
doorbrengen gelegen is in een wijk waar veel criminaliteit aanwezig is, te vaag is. Enige concrete aanwijzingen met betrekking tot het feitelijke adres zijn niet aangevoerd.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat
de
beslissing van de selectiefunctionaris is gebaseerd op het negatieve advies van de politie. Klager heeft reeds tweemaal met goed gevolg vrijheden genoten. Tevens adviseert zowel de Reclassering als de gevangenis van de locatie Hoogvliet positief
omtrent
plaatsing in een z.b.b.i. met aansluitend deelname aan een p.p. Het beroep zal gegrond worden verklaard en de bestreden beslissing dient te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming
van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, in tegenwoordigheid van I.C.E. Spierings, secretaris, op 14 november 2014

secretaris voorzitter

Naar boven