Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3560/GB, 6 oktober 2014, beroep
Uitspraakdatum:06-10-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/3560/GB

Betreft: [klager] datum: 6 oktober 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 september 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 7 oktober 2014 te melden in de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 9 september 2014 is klager opgeroepen zich op 7 oktober 2014 te melden in de gevangenis van de p.i. Lelystad voor het ondergaan van 30 dagen gevangenisstraf. Op 14 september 2014 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 19
september
2014 ongegrond is verklaard.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. De selectiefunctionaris gaat in de beslissing op bezwaar alleen in op klagers bezwaar dat de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf vanaf 7 oktober 2014 zeer ongunstig
uitkomt in verband met de herfstvakantie van klagers kinderen. Klager heeft echter ook aangevoerd dat de opgelegde gevangenisstraf te zwaar is in verhouding tot hetgeen hem ten laste is gelegd. Ook is de selectiefunctionaris niet ingegaan op klagers
bezwaar dat het Openbaar Ministerie (OM) nimmer heeft gereageerd op klagers transactievoorstel.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Voorop staat de noodzaak tot tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf. Klager kan de moeder van zijn kinderen dan wel familieleden of vrienden
vragen om gedurende de herfstvakantie de opvang van zijn kinderen over te nemen. Ook kan klager een beroep doen op Bureau Jeugdzorg of het Cetnrum voor Werk en Gezin in zijn woonplaats of regio.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Lelystad is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Hetgeen klager heeft aangevoerd met betrekking tot de opvang van zijn kinderen gedurende de herfstvakantie vormt naar het oordeel van de beroepscommissie geen reden voor het verlenen van uitstel aan klager van zijn meldplicht nu niet is
gebleken
dat derden klager niet bij de opvang van zijn kinderen zouden kunnen ondersteunen. Klagers bezwaren tegen de hoogte van de opgelegde gevangenisstraf en de omstandigheid dat het OM niet zou hebben gereageerd op klagers verzoek om een transactievoorstel,
vormen naar het oordeel van de beroepscommissie evenmin een reden voor het verlenen van uitstel aan klager van zijn meldplicht. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan dan ook, bij afweging van alle in
aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 6 oktober 2014

secretaris voorzitter

Naar boven