Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2490/GB, 7 oktober 2014, beroep
Uitspraakdatum:07-10-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/2490/GB

Betreft: [klager] datum: 7 oktober 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.L. Goudzwaard, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 juli 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 16 november 2013 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft eerder in de gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel verbleven. In deze inrichting is er meer aansluiting voor klager. Nu klager nog een lange tijd in detentie zal verblijven, tot 25 januari 2015, wil hij overgeplaatst worden. De
selectiefunctionaris heeft klagers verzoek afgewezen, omdat het psychomedisch overleg (PMO) bezig is klager toe te leiden naar een opname in de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Heiloo. Klager weigert echter mee te werken aan een opname,
zodat
een beoogde opname niet aan de overplaatsing in de weg hoeft te staan.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is op 22 april 2014 geplaatst in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos. Bij deze plaatsing is klagers voorkeur in acht genomen. Het PMO van de locatie Zuyder Bos is bezig klager te plaatsen in de FPA in Heiloo. Het is daarom niet verstandig
klager over te plaatsen. Daarnaast heeft de directeur van de locatie Zuyder Bos negatief geadviseerd over de overplaatsing. Klager dient, gelet op artikel 25, zevende lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden (hierna: de
Regeling), in beginsel in een gevangenis te worden geplaatst in het arrondissement van vestiging. Na detentie kan klager niet terugkeren naar zijn oude woonplek in Uddel en moet er gekeken worden naar andere mogelijkheden. Wat betreft klagers
vestigingsplek na detentie bestaat er geen aanleiding klager over te plaatsen naar de p.i. Krimpen aan den IJssel.

4. De beoordeling
Uit het selectieadvies van de locatie Zuyder Bos blijkt dat het PMO bezig is klager te plaatsen in de FPA in Heiloo. Klagers verzoek is in het multidisciplinair overleg besproken en de directeur heeft negatief geadviseerd. Voorts is de omstandigheid
dat
volgens klager de dagbesteding in de p.i. Krimpen aan den IJssel beter is dan in de locatie Zuyder Bos naar het oordeel van de beroepscommissie onvoldoende voor overplaatsing. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de
selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, dan ook niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van I.C.E. Spierings, secretaris, op 7 oktober 2014

secretaris voorzitter

Naar boven