Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2180/GA, 15 oktober 2014, beroep
Uitspraakdatum:15-10-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/2180/GA

betreft: [klager] datum: 15 oktober 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 23 juni 2014 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 september 2014, gehouden in de p.i. Vught, is klager gehoord. Als toehoorder was aanwezig mevrouw mr. C.M. van der Bas, lid van de Raad. De directeur van de p.i. Vught heeft op 16 september 2014 bericht dat
hij, vanwege privé-omstandigheden, verhinderd is ter zitting te verschijnen en heeft om aanhouding van de behandeling van het beroep verzocht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de omstandigheid dat klagers vriendin voorafgaande aan het BZT door de verkeerde ingang naar binnen is gebracht, waardoor zij tussen de gedetineerden stond, met als gevolg dat het BZT niet goed is verlopen.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klagers vriendin is, anders dan normaal, ‘buitenom’ naar binnen geleid. Zij is daardoor op het binnenterrein geweest, waar op dat moment gedetineerden
stonden te wachten op hun bezoek. Klagers vriendin heeft enige tijd tussen de gedetineerden gestaan en is daarvan van streek geraakt. Het gevolg hiervan was dat het BZT niet goed is verlopen. Het afdelingshoofd heeft klager € 10,= aangeboden. Klager
heeft dit geweigerd. Hij krijgt slechts één keer per maand BZT en wil, nu zijn BZT door toedoen van de inrichting niet goed is verlopen, een nieuw BZT. Daarnaast wil klager dat de kosten (€ 11,75) van het door hem (tevergeefs) gebruikte erectiemiddel
worden vergoed alsmede dat excuses worden aangeboden aan zijn vriendin. De overweging van de beklagcommissie dat klagers vriendin een klacht kan indienen bij de directeur acht klager onbegrijpelijk.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De directeur heeft om aanhouding van de behandeling van het beroep verzocht. De beroepscommissie acht zich op basis van de stukken en hetgeen klager ter zitting naar voren heeft gebracht voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen en ziet om die
reden geen aanleiding voor aanhouding van de behandeling van het beroep. Het daartoe strekkende verzoek wordt daarom afgewezen.

De beroepscommissie stelt voorop dat de gang van zaken rond klagers BZT op 16 mei 2014 te betreuren valt. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan evenwel niet tot een ander oordeel leiden dan dat van de beklagcommissie. Klagers klacht heeft namelijk
betrekking op puur feitelijk handelen van het inrichtingspersoneel en is niet gericht tegen een door of namens de directeur jegens klager genomen beslissing, als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw, waardoor klager niet-ontvankelijk in zijn
beklag is. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagcommissie zal met aanvulling van de gronden worden bevestigd.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. P.A.M. Mevis en J.M.L. Pattijn MSM, leden, in tegenwoordigheid van
mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 15 oktober 2014

secretaris voorzitter

Naar boven