Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3633/GB, 10 oktober 2014, beroep
Uitspraakdatum:10-10-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/3633/GB

Betreft: [klager] datum: 10 oktober 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door [...], reclasseringswerker, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 september 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 7 oktober 2014 (inmiddels uitgesteld tot 14 oktober 2014) te melden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Zutphen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 9 september 2014 is klager opgeroepen zich op 7 oktober 2014 te melden in de p.i. Zutphen voor het ondergaan van zeven dagen gevangenisstraf. Op 11 september 2014 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 18 september 2014 ongegrond
is verklaard. In het kader van het beroep is de zelfmelddatum uitgesteld tot 14 oktober 2014.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager staat onder toezicht van de reclassering. Gelet op de verstandelijke beperking heeft klager niet in de gaten gehad dat uitstel van detentie duidelijk verwoord moet worden. Klager heeft
problematische schulden die ondergebracht zijn bij de schuldhulpverlening. Op dit moment werkt hij via een uitzendbureau als ijzervlechter. Dit werk maakt het mogelijk dat klager per maand een behoorlijk bedrag van zijn schulden kan aflossen. De
werkgever van klager heeft aangegeven dat hij klager niet kan missen, omdat het op dit moment erg druk is. Als klager zich zou melden voor de gevangenisstraf, dan zal via het uitzendbureau een andere kracht worden ingehuurd. Na detentie is het voor
klager niet mogelijk om weer terug te keren, ondat het uitzendbureau de vervanging niet gaat ontslaan. In februari is het in de bouw minder druk en kan klager zijn vakantiedagen opnemen. Bij het uitzendbureau moeten de vrije dagen worden opgebouwd.
Indien de gevangenisstraf nu ten uitvoer wordt gelegd, heeft dat te veel gevolgen voor klager. Hij zal zijn werk kwijtraken waardoor hij geen inkomen heeft en zijn schulden zullen oplopen. Klager verzoekt de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf op
te schorten tot februari 2015.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De door de reclassering aangevoerde gronden zijn voor de selectiefunctionaris geen reden aan klager uitstel te verlenen. Klager heeft zijn verzoek om uitstel niet met
bewijsstukken onderbouwd. Gelet op het aantal ten uitvoer te leggen dagen kan klager zijn verlofdagen inzetten. In het kader van een goede bedrijfsvoering en ondernemerschap mag worden verondersteld dat er sprake is van genomen maatregelen en
voorzieningen om de continuïteit van de bedrijfsvoering/onderneming te waarborgen. Immers, ook in geval van bijvoorbeeld ziekte dient sprake te zijn van een voortgezette bedrijfsvoering. Eventuele financiële problemen vallen niet onder het geldende
beleid inzake het verlenen van uitstel. Deze zijn ondergeschikt aan de noodzaak tot tenuitvoerlegging.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de
selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen de korte duur van de opgelegde vrijheidsstraf en de omstandigheid dat de reclassering mede op
basis van het toezicht dat zij op klager uitoefent, het verzoek om uitstel ondersteunt. Klager is kennelijk toegelaten tot de schuldhulpverlening. In dat geval kan klager er belang bij hebben dat hij zonder verdere onderbreking zijn schulden kan
aflossen. Er zijn geen dringende omstandigheden aangevoerd die een uitstel van de tenuitvoerlegging met enige maanden ongewenst maken. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen terstond
een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op terstond een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Kokee, secretaris, op 10 oktober 2014

secretaris voorzitter

Naar boven