Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/3599/GB, 7 november 2014, beroep
Uitspraakdatum:07-11-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/3599/GB

Betreft: [klager] datum: 7 november 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.A.S. Jansen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 september 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot deelname aan een penitentiair programma (p.p.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 18 november 2013 gedetineerd. Hij verblijft in de locatie Esserheem te Veenhuizen.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De selectiefunctionaris heeft ten onrechte en op onjuiste gronden het voorstel tot selectie voor deelname aan een p.p. afgewezen. De selectierapportage waar naar wordt verwezen dateert uit 2006.
De verlofaanvraag is afgewezen omdat het OM en de politie een slachtofferconfrontatie in Oosterwolde willen voorkomen. Klager is echter vrijgesproken voor de mishandeling en bedreiging waaraan het OM en de politie refereren. Klager is veroordeeld voor
mishandeling van een in Leeuwarden wonend slachtoffer. Hiertegen is hoger beroep ingesteld. Klager heeft bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van zijn verlofaanvraag.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Het OM heeft negatief geadviseerd vanwege de ernst van het feit. Klager en het slachtoffer kennen elkaar al heel lang. Het OM wil een slachtofferconfrontatie
tijdens verlof voorkomen. De politie stelt dat klager verschillende delicten heeft gepleegd in de gemeente Ooststellingerwerf. Klager is een veelpleger die geweld niet schuwt. Verlof zou een te groot gevoel van onveiligheid, angst en vooral onbegrip
oproepen. Het slachtoffer woont mogelijk in Leeuwarden, maar de geweldsdelicten hebben plaatsgevonden in de gemeente Ooststellingerwerf. Klagers resocialisatieplan dateert van 24 juni 2014, het selectievoorstel van 17 september 2014. Klager wil zijn
welvarende leven voortzetten en hij wil doorgaan met wat hij voor detentie deed. Klager heeft aangegeven een agressieprobleem te hebben waar hij niet aan wil werken.

4. De beoordeling
4.1. In artikel 4 van de Pbw en de artikelen 7 en 9 van de Penitentiaire maatregel (Pm) zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het penitentiair programma en de gedetineerde moeten voldoen.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking
de adviezen van het OM en de politie en de kans op slachtofferconfrontatie en maatschappelijke onrust die verlofverlening zou teweegbrengen. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 7 november 2014

secretaris voorzitter

Naar boven