Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2296/GA, 4 november 2014, beroep
Uitspraakdatum:04-11-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/2296/GA

betreft: [klager] datum: 4 november 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 juni 2014 van de beklagcommissie bij de locatie De Schie te Rotterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 september 2014, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn klagers raadsvrouw, mr. Y.L. Zandbergen, en de [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie De Schie,
gehoord.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet doorgaan van een bezoek aan het ziekenhuis, omdat het vervoer niet geregeld was.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager wilde een bezoek brengen aan het ziekenhuis. Het ging daarbij niet alleen om het indienen van een klacht, maar weldegelijk ook om een controlebezoek aan de arts.

De plaatsvervangend vestigingsdirecteur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het is niet goed gegaan met het geregelde transport. Er zou geen transport geregeld zijn, omdat klager vanwege het indienen van een klacht in het ziekenhuis met transport wilde. Er is nooit duidelijk geweest dat het om een consult zou gaan. Het was
voor
de medische dienst in elk geval niet duidelijk. Door de medische dienst is geen transport afgezegd.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot andere overwegingen leiden dan die van de beklagcommissie. Nu uit die overwegingen volgt dat de directeur geen beslissing heeft genomen waartegen beklag openstond,
had
klager niet in zijn beklag dienen te worden ontvangen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van
mr. I. Lispet, secretaris, op 4 november 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven