Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2366/GA, 4 november 2014, beroep
Uitspraakdatum:04-11-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/2366/GA

betreft: [klager] datum: 4 november 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie de Schie te Rotterdam,

gericht tegen een uitspraak van 24 juni 2014 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 september 2014, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie De Schie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het op 7 februari 2014 visiteren bij een urinecontrole.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De plaatsvervangend vestigingsdirecteur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In de periode waarin de visitatie heeft plaatsgehad, was sprake van drugsgebruik op de afdeling als gevolg waarvan veel incidenten op de afdeling waren. Besloten is in een bepaalde periode steekproefsgewijs te gaan visiteren. Dit is op zorgvuldige
wijze
gebeurd. Er is niet vooraf aangegeven dat en waarom er strenger gecontroleerd zou gaan worden.
In die periode werd bijna iedereen van de afdeling van klager gevisiteerd. Als gevolg van deze steekproef, zijn de gedetineerden van de afdeling van klager ieder eenmalig aan een extra visitatie onderworpen.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er is eenmalig extra gevisiteerd. De week erna is er geen extra visitatie geweest. Juist in die week zou er reden voor zijn geweest, omdat klager toen bezoek zonder toezicht had gehad.
Normaal gesproken word je gefouilleerd of gevisiteerd, maar niet allebei. Op klagers afdeling is nooit drugs gevonden en klager zelf is al lange tijd schoon.

3. De beoordeling
Ingevolge artikel 29, eerste lid, van de Pbw is de directeur bevoegd een gedetineerde bij binnenkomst of bij het verlaten van de inrichting, voorafgaand aan of na afloop van bezoek, dan wel indien dit anderszins noodzakelijk is in het belang van de
handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting, aan zijn lichaam of aan zijn kleding te onderzoeken.
Ingevolge artikel 29, tweede lid, van de Pbw omvat het onderzoek aan het lichaam van de gedetineerde mede het uitwendig schouwen van de openingen en holten van het lichaam van de gedetineerde. Het onderzoek aan de kleding van de gedetineerde omvat mede
het onderzoek van de voorwerpen die de gedetineerde bij zich draagt of met zich meevoert.

Vast staat dat klager op 7 februari 2014 voorafgaand aan zijn urinecontrole is gefouilleerd en gevisiteerd. Naar het oordeel van de beroepscommissie heeft de directeur inzichtelijk gemaakt dat de orde in de inrichting noodzaakte tot meergenoemde extra
visitatie. De directeur heeft daarom in redelijkheid kunnen beslissen klager aan een extra visitatie te onderwerpen. Dat klager al anderhalf jaar geen positieve scores heeft gehad bij urinecontroles is prijzenswaardig, maar doet aan het vorenstaande
niet af.
Het beroep zal gegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van
mr. I. Lispet, secretaris, op 4 november 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven