Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1079/GA, 20 september 2002, beroep
Uitspraakdatum:20-09-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

Uitspraak

nummer: 02/1079/GA

betreft: [klager] datum: 20 september 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 28 mei 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 13 mei 2002 van de alleensprekende beklagrechter bij de Extra Beveiligde Inrichtingen (EBI) Nieuw Vosseveld te Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 23 augustus 2002, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught te Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. H.M.S. Cremers, en de heer [...], waarnemend unit-directeurvan de EBI.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het aan klager opgelegde verbod om telefonisch in de Griekse taal met zijn dochter te communiceren.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Mijn familie woont in Engeland. Mijn dochter leert Grieks op school en ze wil in het Grieks met haar vader praten om te laten horen hoe goed ze het kan. Mijn moeder spreekt geen Engels, thuis wordt Grieks gesproken. Ik kan al ruim13 maanden niet met haar praten, dat is toch niet humaan? Griekenland is een Europees land, de EBI moet zorgen voor vertalers. Ik voel mij gediscrimineerd, want Spaans, Turks en Marokkaans mogen wel gesproken worden. Wat voor kwaadszullen twee meisjes van 6 en 12 jaar zeggen door de telefoon? Ik kan niets vertellen over de beveiliging van de EBI want ik word geblindoekt als ik ergens heen word gebracht. Mijn bezoek wordt in een speciaal busje naar het gebouwgebracht.

De raadsvrouw heeft het beroep conform de door haar overgelegde en aan deze uitspraak gehechte pleitnotitie toegelicht.
Daar is nog het volgende aan toegevoegd. Het beroep heeft een ruimere strekking. Het gaat er om dat het klager niet wordt toegestaan met zijn familie in het Grieks te communiceren en niet alleen met zijn dochter. De uitspraak waarde beklagcommissie naar verwijst betreft de Koerdische taal. Telefonisch contact met het vertaalbureau leerde dat er Griekse vertalers zijn die vrij snel oproepbaar zijn. Er is in die taal geen sprake van dialecten, hetgeen wel hetgeval is in de Koerdische taal. De penitentiair inrichtingswerkers (piw-ers) die volgens de directeur meeluisteren met de telefoongesprekken binnen de EBI, kunnen vreemde talen niet meteen vertalen. Mijn ervaring als raadsvrouw voorvreemdelingen is dat het altijd lukt om tolken voor vreemde talen te vinden.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager klaagt tegen een in de EBI algemeen geldende regel die te maken heeft met de zware veiligheidseisen van het EBI-regime. Het moet meteen duidelijk zijn waarover gepraat wordt. Het betreft snelle gesprekken waarin bepaaldeinformatie kan worden uitgewisseld. Ik ben van mening dat het Grieks niet een standaard taal is. Turks en Marokkaans zijn aan de huisregels toegevoegd vanwege de grote aantallen mensen van die bevolkingsgroepen die in Nederlandleven. Telefoongesprekken worden door piw-ers gevolgd. De gesprekken worden opgenomen en naar het vertaalbureau te Eindhoven gestuurd. Dit bureau kan vrij snel vertalen. Het werkt met gediplomeerde, freelance vertalers. Het wordteen probleem als er moet worden vertaald in andere vreemde talen dan de standaardtalen. Dan lukt het niet om snel een vertaler te vinden. Incidentele inschakeling van tolken voor andere vreemde talen, bijvoorbeeld Russisch ofChinees, gebeurt wel om de gedetineerde bij binnenkomst bijvoorbeeld de huisregels uit te leggen. Dit lukt echter niet voor het vertalen op regelmatige basis. Het gaat om de certificering en de continuïteit van de vertalers.

3. De beoordeling
De huisregels van de EBI bepalen onder 3.8.3.1 Telefoneren met persoonlijke relaties, voor zover in beroep aan de orde, dat de gesprekken altijd worden opgenomen, beluisterd en vertaald. De vertaling moet binnen een redelijketermijn kunnen plaatsvinden. Dit brengt met zich mede dat gesprekken in beginsel dienen te worden gevoerd in één van de meest gangbare Europese (standaard)talen te weten: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans of Italiaans, danwelTurks of Marokkaans. De directeur kan toestemming geven om telefoongesprekken met de vaste levenspartner en eerstegraads bloedverwanten in het Surinaams te voeren.
De regeling laat derhalve niet toe, dat telefoongesprekken in het Grieks worden gevoerd.

Vaste rechtspraak van de beroepscommissie is dat tegen een voor alle gedetineerden geldende regeling in beginsel geen beklag mogelijk is, tenzij de uitvoering daarvan onzorgvuldig geschied zou zijn, maar daarvan is in hetonderhavige geval geen sprake. Klager dient dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn klacht.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en drs. M.S.H. Ridder-Padt, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 20 september 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven