Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/1959/TA, 28 oktober 2014, beroep
Uitspraakdatum:28-10-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/1959/TA

betreft: [klager] datum: 28 oktober 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.W.H.M. Wolters, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 juni 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC Veldzicht te Balkbrug, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 september 2014, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, is klager gehoord, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. R.W. van Zanden. Het hoofd van de inrichting heeft schriftelijk laten
weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het niet mogen beluisteren van de kerkdienst van de GKV (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) De Lichtbron te Balkbrug.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager meent dat zijn recht op het vrij belijden en beleven van zijn godsdienst als bedoeld in artikel 40 van de Bvt is geschonden. Klager is
lid
van de plaatselijke GKV-kerk en wil daar ook de kerkdiensten van beluisteren. Dit wordt hem ten onrechte onthouden. Hij mag enkel gebruik maken van op schrift gestelde preken. Klager heeft echter moeite met lezen. Klager beleeft een preek op schrift
anders dan een voorgedragen preek. Hij wil een preek ook horen. Volgens de inrichting zou klager de slachtoffers en ouders, dan wel de medewerkers en hun kinderen kunnen zien. Klager vraagt enkel om het beluisteren van de kerkdienst via een te
downloaden bestand. Het gaat om een mp-3-bestand. Dit bestand kan door de inrichting worden bekeken en gecontroleerd. Klager betwist uitdrukkelijk dat hij op zijn computer gegevens over het personeel zou hebben en op internet seksgerelateerde sites en
slachtoffers zou opzoeken. De kerkdiensten van de EO zijn niet van de kerk waar klager lid van is en vertrouwd mee is. Ook de diensten in de inrichting zijn niet van zijn stroming. Klager heeft een verklaring van de kerk te Balkbrug overgelegd waarin
wordt verklaard dat zij geen bezwaar hebben tegen het downloaden van het bestand. Klager verwijst verder naar zijn wettelijke aantekeningen waarin wordt vermeld dat hij de kerkdiensten van de plaatselijke kerk in Balkbrug via een mp-3-bestand mag
beluisteren. Klager meent dat de privacy niet in het geding is. Klager heeft ter zitting van de beroepscommissie een handboek getoond met de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Nederland. Klager mocht vroeger de bestanden wel
beluisteren. Voorheen ontving klager gebrande cd’s. Dat is echter niet meer toegestaan.

Het hoofd van de inrichting heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager mag geen kerkdiensten van de kerken waar hij lid van is in Krimpen aan den IJssel en Balkbrug zien omdat hij dan zijn
slachtoffers en hun ouders respectievelijk het personeel van de kliniek en hun kinderen kan zien of tegenkomen. Vanuit de pathologie van klager wil hij graag controle houden over zijn slachtoffers, familie van slachtoffers en het personeel van de
kliniek. Recent is op klagers computer materiaal aangetroffen met gegevens van personeel, die na controle niet bleken te kloppen. Klager pluist hiervoor kerkblaadjes uit. Klager mag kerkdiensten op televisie bekijken van bijvoorbeeld de EO. Klager had
eerder de mogelijkheid om preken te downloaden via internet, maar ook hierin is klager onbetrouwbaar en komt hij toch weer bij slachtoffers of seksgerelateerde sites terecht.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 40, eerste lid, van de Bvt heeft de verpleegde het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden en te beleven.

Het hoofd van de inrichting heeft klagers verzoek tot het beluisteren van de kerkdiensten van de plaatselijke kerk ‘de lichtbron’ van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Balkbrug afgewezen – kort gezegd – om de privacy van personeelsleden van de
inrichting en hun gezin te beschermen. Ter zitting van de beroepscommissie heeft klager toegelicht dat de diensten die in de inrichting worden gegeven niet van zijn stroming zijn en dat het lezen van de preken onvoldoende tegemoet komt aan zijn wens
zijn godsdienst te belijden. De beroepscommissie stelt vast dat klagers wens zich beperkt tot het downloaden van een mp-3-bestand van internet, dat alleen een geluidsopname bevat van de kerkdienst. Klager kan dus niemand zien. Bovendien is onbestreden
dat klager in het verleden ook toestemming is gegeven om kerkdiensten van het internet te downloaden. De beroepscommissie gaat er verder vanuit dat er voor de inrichting voldoende controlemogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door zelf het mp-3-bestand van
internet te downloaden, om zodoende te voorkomen dat er informatie over personeelsleden en/of hun familieleden wordt verstrekt. Tegen deze achtergrond is de beslissing van de directeur onvoldoende gemotiveerd. Het beroep zal derhalve gegrond worden
verklaard. De beslissing van de beklagrechter zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming aan klager.

In zijn klaagschrift klaagt klager tevens over het feit dat hij geen gebrande cd’s meer mag invoeren. Voor zover het beroep ook hiertegen is gericht kan klager niet in zijn beroep worden ontvangen, omdat – naar moet worden aangenomen – het hier
algemeen
beleid betreft dat voor iedere verpleegde in de inrichting geldt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep tegen het niet mogen beluisteren van de gevraagde kerkdienst gegrond en vernietigt de uitspraak van de beklagrechter.
Zij bepaalt dat klager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.
Zij verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep voor zover dit is gericht tegen het niet langer mogen invoeren van gebrande cd’s.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit:
mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, prof. dr. H.J.C. van Marle en mr. C.F. Korvinus, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 28 oktober 2014

secretaris voorzitter

Naar boven