Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2831/TA, 21 oktober 2014, beroep
Uitspraakdatum:21-10-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/2831/TA

betreft: [...] datum: 21 oktober 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van het bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van FPC 2Landen te Utrecht, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 4 augustus 2014 van de beklagcommissie bij voornoemde inrichting op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 oktober 2014, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klagers raadsvrouw mr. E.A. Blok[...], juridisch medewerker bij de inrichting.

Klager heeft meegedeeld niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de opschorting van klagers transmuraal verlof ingaande op 23 mei 2014 en beëindigd op 17 juni 2014.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en aan klager een tegemoetkoming van € 100,= toegekend, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van het hoofd van de inrichting en klager
Namens het hoofd van de inrichting is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft de verlofvoorwaarden overtreden en is teruggeplaatst naar de inrichting, nadat hij een pen en papier uit handen van de resocialisatiecoach had getrokken naar aanleiding van een gesprek over verlof voor een overnachting bij zijn vader en
een
bezoek aan de Efteling. De tegemoetkoming is gebaseerd op de duur van de terugplaatsing, maar het verlof voor de opleiding is weer snel, op 30 mei 2014, opgestart. Hiermee is bij de beklagcommissie geen rekening gehouden. Op 17 juni 2014 is het
transmuraal verlof met verblijf in De Grift herstart.
Klager gaf geen openheid over zichzelf. Gesprekken gingen alleen maar over wat in zijn ogen fout was. Dit maakte dat hij moeilijk in te schatten was. Na de onderhavige opschorting en hervatting van het verlof is klager nog een keer teruggeplaatst naar
de inrichting en vervolgens weer teruggeplaatst naar De Grift.
Het gevaarzettingscriterium, waaraan mede is getoetst, ziet niet alleen op onmiddellijk dreigend gevaar, maar ook op stijging van het delictrisico op de middellange en/of langere termijn. Klager heeft ervaring met drugs. Op middellange en/of langere
termijn loopt hij gevaar op dat gebied opnieuw in problemen te komen. Klager is teruggeplaatst, omdat er een probleem was in de samenwerking. Als klager niets meer zegt over zichzelf valt hij moeilijk in te schatten.

Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is sinds zijn achttiende jaar gedetineerd en verblijft sinds zijn twintigste in een tbs-inrichting. Hij is van plan snel iets te maken van zijn leven. Er is in de tbs veel misgegaan, ook met zijn opleiding. Hij mag nu eindelijk een opleiding
boekhouden volgen aan het ROC te Amsterdam (ter zitting worden klagers eerste rapport, een getuigschrift van zijn mentor en een brief van zijn werkgever overgelegd). De samenwerking met de inrichting verloopt niet altijd goed. Klager heeft daar ook een
aandeel in, maar doet verder erg zijn best. Met klager is afgesproken dat hij niet voor ieder wissewasje in beklag gaat.
Hij is eerder vals beschuldigd door medeverpleegden en ten onrechte naar de inrichting teruggeplaatst; daarvoor zijn geen excuses aangeboden.
Met betrekking tot de onderhavige zaak: het verlof voor een overnachting bij zijn vader en bezoek aan De Efteling met zijn familie was aanvankelijk akkoord. Maar er kwamen ineens aanvullende voorwaarden bij. En vervolgens was zijn Rimap, die aangepast
moest worden, zoek. De inrichting heeft buitenproportioneel gereageerd.
Klager voelt zich niet serieus genomen. Hij heeft twee weken van zijn opleiding gemist.

3. De beoordeling
Klager verbleef (en verblijft) in een resocialisatiewoning van de inrichting. Zijn transmuraal verlof is op 23 mei 2014 opgeschort omdat hij verlofvoorwaarden zou hebben overtreden. Naar het oordeel van de beroepscommissie is niet vast komen staan dat
klager daadwerkelijk voorwaarden, verbonden aan zijn transmuraal verlof, heeft overtreden. De stelling dat klager moeilijk kon worden ingeschat en geen openheid over zichzelf gaf, is niet verder geconcretiseerd, terwijl evenmin aannemelijk is geworden
dat sprake was van stijging van het delictrisico op middellange en/of langere termijn.
Hoewel de reactie van klager op het vernemen van de voorwaarden die werden verbonden aan een overnachting bij zijn vader en het bezoek aan de Efteling niet geheel adequaat is te noemen, kan dit de opschorting van het verlof niet rechtvaardigen. Naar
het
oordeel van de beroepscommissie heeft de inrichting, door klager terug te plaatsen, gekozen voor een beheersmatige oplossing, terwijl een behandelinhoudelijke aanpak meer in de rede had gelegen.

Het voorgaande brengt mee dat hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en drs. W.A.Th. Bos, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op

secretaris voorzitter

Naar boven