Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2653/GB, 7 oktober 2014, beroep
Uitspraakdatum:07-10-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/2653/GB

Betreft: [klager] datum: 7 oktober 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 juli 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 1 december 2013 gedetineerd. Hij verbleef het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie De Schans te Amsterdam Over-Amstel. Op 14 mei 2014 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Dordrecht, waar een regime van beperkte
gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil graag naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard. Hij heeft hier al eerder verbleven. Klagers bezoek moet uit Amsterdam komen en de afstand naar Heerhugowaard is korter. Klager geeft aan niet naar de gevangenis van de p.i.
Almere te willen, nu hij problemen heeft gehad met de voormalige vriend van zijn zus en die vriend in de p.i. Almere verblijft. Voorts is de gevangenis van de p.i. Lelystad verder weg van Amsterdam. Klagers vriendin heeft geen werk, zij komt rond van
een uitkering. Financieel gezien is het voor haar mogelijk klager te bezoeken in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos. Klager heeft al twee maanden geen bezoek gehad en wil graag zijn kinderen zien.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Uit het selectieadvies van de directeur van de locatie De Schans blijkt dat klager heeft verzocht geplaatst te worden in een gevangenis in de regio van Rotterdam, omdat klagers ernstig zieke moeder en vriendin daar woonachtig zijn. Aan klagers voorkeur
voor de p.i. Alphen aan den Rijn kon niet worden voldaan, nu klager daar geen vestigingsadres heeft en daar een lange wachtlijst is. Klager is om die reden geplaatst in de gevangenis van de p.i. Dordrecht. In zijn beroepschrift geeft klager aan dat hij
naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos overgeplaatst wil worden. Klager kan in de gevangenis van de p.i. Dordrecht een verzoek tot overplaatsing indienen.

4. De beoordeling
4.1. De p.i. Dordrecht is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager had verzocht in verband met zijn persoonlijke omstandigheden om plaatsing in de p.i. Alphen aan den Rijn. Hieraan kon niet worden voldaan, nu er een lange wachtlijst was voor de p.i. Alphen aan den Rijn en klager daar geen
vestigingsplaats heeft. Klager is om die reden geplaatst in de gevangenis van de p.i. Dordrecht. Nu de selectiefunctionaris heeft voldaan aan klagers verzoek om klager te plaatsen in een gevangenis in de regio Rotterdam, is de beroepscommissie van
oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Voor zover klager in beroep heeft aangegeven dat hij in verband met het ontvangen van bezoek naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos wil worden overgeplaatst, merkt de beroepscommissie op dat het klager vrij staat bij de p.i. Dordrecht een verzoek
tot overplaatsing in te dienen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van I.C.E. Spierings, secretaris, op 7 oktober 2014

secretaris voorzitter

Naar boven