Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2672/GB, 7 oktober 2014, beroep
Uitspraakdatum:07-10-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/2672/GB

Betreft: [klager] datum: 7 oktober 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 juli 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 8 augustus 2013 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein. Op 19 juni 2014 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Norgerhaven, waar een regime van beperkte gemeenschap
geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager zou oorspronkelijk worden overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Esserheem, maar door een opnamestop is hij overgeplaatst naar de locatie Norgerhaven. Bij aankomst in de locatie Norgerhaven werd klager verteld dat er geen opnamestop was
bij de locatie Esserheem. Een hernieuwd verzoek tot overplaatsing werd niet in behandeling genomen. In de gevangenis van de locatie Esserheem worden opleidingen aangeboden die beter passen bij klagers TR-traject en zijn vooropleiding. Deze worden
nergens anders aangeboden. Daarnaast verblijven in de locatie Norgerhaven een aantal medegedetineerden waar klager niet goed mee overweg kan, waardoor hij nauwelijks van zijn cel afkomt. Overplaatsing naar de locatie Esserheem betekent voor klager meer
rust en een betere voorbereiding op zijn vrijlating door de daar geboden opleidingen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager wil zich na detentie vestigen in de omgeving van Veenhuizen. Nu er een opnamestop was in de locatie Esserheem, heeft de selectiefunctionaris klager geselecteerd voor de locatie Norgerhaven. Klagers argumenten dat in de locatie Esserheem meer
rust
voor hem is en dat daar opleidingen worden aangeboden die bijdragen aan een betere voorbereiding op zijn vrijlating, geven onvoldoende aanleiding klager alsnog over te plaatsen naar de locatie Esserheem.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Norgerhaven is een inrichting voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager wil naar de gevangenis van de locatie Esserheem worden overplaatst om een opleiding naar keuze te kunnen volgen. Na onderzoek is gebleken dat hiertoe niet de mogelijkheid bestaat. Wel is klager, overeenkomstig zijn wens, in Veenhuizen
geplaatst. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan dan ook, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond
worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van I.C.E. Spierings, secretaris, op 7 oktober 2014

secretaris voorzitter

Naar boven